ระบบทรัพยากรบุคคคล

How to choose the HR program that's right for your business!

ในยุคปัจจุบัน โปรแกรม HR หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพนักงาน ส่งผลดีต่อผลประกอบการโดยรวม อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือก โปรแกรม HR ที่หลากหลายในท้องตลาด การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางในการเลือกโปรแกรม HR ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 1. กำหนดความต้องการและเป้าหมาย การเลือกโปรแกรม HR ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายขององค์กรอย่างละเอียด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงจุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุเป้าหมาย และคุ้มค่ากับการลงทุน วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน โดยประเมินระบบการจัดการงานบุคคลปัจจุบันว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาอะไรบ้าง ระบุกระบวนการทำงานที่ใช้ข้อมูล manual หรือ automated กำหนดเป้าหมายว่าต้องการแก้ปัญหาอะไร ต้องการพัฒนางานด้านใด ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร ระบุความต้องการ เช่น ฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น การผสานรวมกับระบบอื่นๆ งบประมาณจำนวนผู้ใช้งาน กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจ เช่น ฟีเจอร์ ราคา ความง่ายในการใช้งาน การสนับสนุนลูกค้า ความปลอดภัย 2. วิเคราะห์ขนาดและโครงสร้างขององค์กร ขนาดและโครงสร้างขององค์กรของคุณมีผลต่อการเลือกโปรแกรม […]

People management skills with the power of Soft Skills!

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ เทรนด์การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานจึงไม่ใช่แค่ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่องค์กรต่างๆ มองหาคือ “Soft Skill” หรือทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่า Soft Skill คืออะไร จะสามารถใช้ในช่วย การบริหารคน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่าง มีความสำคัญอย่างไร และทักษะอะไรบ้างที่พนักงานยุคใหม่ควรมีเพื่อปลดล็อกศักยภาพและก้าวสู่ความสำเร็จ Soft Skill คืออะไร? Soft Skill หรือทักษะทางสังคมและอารมณ์ หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการอารมณ์ ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทำไม Soft Skill จึงสำคัญ? ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ การบริหารคน ด้วยทักษะทางสังคมและอารมณ์มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักร การสื่อสาร (Communication): พนักงานที่ดีควรมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ทั้งการพูด การเขียน และการฟัง สามารถสื่อสารความคิดและความต้องการของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจผู้อื่น และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น การทำงานเป็นทีม (Teamwork): ในยุคปัจจุบัน […]

Which salary program type is suitable for your business?

ในยุคดิจิทัล โปรแกรมเงินเดือน กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท ช่วยให้การคำนวณ จ่าย และจัดการเงินเดือนพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว โปรแกรมเหล่านี้มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีฟีเจอร์และราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมเงินเดือน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจมากที่สุด 1. ขนาดของธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็ก : โปรแกรมเงินเดือนแบบพื้นฐาน มักมีฟีเจอร์ครบครัน เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน โปรแกรมเหล่านี้มักใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ธุรกิจขนาดกลาง : โปรแกรมเงินเดือนแบบมาตรฐาน มักมีฟีเจอร์ที่ครบครันกว่า โปรแกรมแบบพื้นฐาน เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงาน 50-200 คน โปรแกรมเหล่านี้มักมีฟีเจอร์การจัดการพนักงาน การคำนวณภาษี และการรายงานที่ซับซ้อนกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ : โปรแกรมเงินเดือนแบบ Enterprise มักมีฟีเจอร์ครบครันที่สุด เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 200 คน โปรแกรมเหล่านี้มักมีฟีเจอร์การผสานรวมกับระบบอื่นๆ การวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการใช้งานที่ซับซ้อน ปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการ และมีความปลอดภัยที่สูง 2. ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน การคำนวณเงินเดือน : โปรแกรมควรคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับภาษี การหักภาษีและประกันสังคม : […]

What is HRM? Why it's important for business!

Human Resource Management หรือ HRM คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรภายในองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา ดูแล จนไปถึงการปลดพนักงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ความสำคัญของ HRM ต่อธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : HRM มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน : HRM มุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ดูแลสวัสดิการ ให้ความยุติธรรม เคารพในสิทธิของพนักงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทำให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ลดต้นทุน : HRM ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การลดการหมุนเวียนของพนักงาน การลดข้อพิพาท การลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : องค์กรที่มีพนักงานที่มีความสามารถ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานเหนือกว่า […]

The latest labor law that personnel management should know!

กฎหมายแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลคือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาข้อพิพาท และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทความนี้จะสรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ ! ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2567 ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศไว้ดังนี้ 370 บาท 1 จังหวัด : ภูเก็ต 363 บาท 6 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร , นครปฐม, นนทบุรี , ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร 361 บาท 2 จังหวัด : ชลบุรี , ระยอง 352 บาท […]

5 HRD trends to keep an eye on in 2024!

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ รูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปจากเดิมมาก องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRD) มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรปรับตัวให้เข้ากับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป HRD คือ หนึ่งในผู้ที่จำเป็นต้องติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และหาวิธีนำเทรนด์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กร หากท่านใดที่ยังไม่รู้ว่า HRD คือ อะไร สามารถอ่านได้ที่บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) – FDI 1. การจ้างงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) การจ้างงานแบบยืดหยุ่น หมายถึง แนวทางการทำงานที่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวในเรื่อง เวลา รูปแบบ สถานที่ หรือ การแต่งตัว เป็นต้น พนักงานสามารถเลือกเวลา รูปแบบ และสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน หรือทำงานตามเวลาที่กำหนดตายตัว ตัวอย่างรูปแบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น Flextime: พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานและเลิกงานได้เอง โดยต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด Work from home (WFH): พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ทั้งหมด Hybrid work: […]

What responsibilities does the Human Resources Department (HR Planning) have?

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR Planning) เป็นแผนกที่สำคัญในองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) การวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดความต้องการกำลังคนขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เป้าหมายขององค์กร สภาพการแข่งขันในตลาด แนวโน้มเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนกำลังคนที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างเพียงพอและทันเวลา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning หรือ HR Planning) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการในการหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถหาบุคคลที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Planning) เป็นการวางแผนและกำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งงานที่ต้องการ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ และงบประมาณในการสรรหาและคัดเลือก การสรรหา (Recruitment) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและเชิญชวนบุคคลมาสมัครงาน โดยอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ […]

Human Resource Development (HRD)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ HRD ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาทัศนคติ ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD) มีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่ทำ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กร สร้างศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ทันสมัย จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร รักษาพนักงาน การพัฒนาบุคลากรให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์กร จะช่วยรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การพัฒนาบุคลากร (Training and Development) การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การฝึกอบรม (Training) […]

Human Resource Planning

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นกระบวนการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคตที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ และทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งวันนี้ทาง FDI A&A จะพาไปเจาะลึกการวางปผนทรัพยากรมนุษย์กันค่ะ หากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย! กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Demand Analysis) เป็นขั้นตอนที่ศึกษาและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายขององค์กร แผนกลยุทธ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กร และแนวโน้มของตลาดแรงงาน การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Human Resource Inventory Analysis) เป็นขั้นตอนที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของพนักงาน การเปรียบเทียบความต้องการและกำลังคนที่มีอยู่ (Demand-Supply Analysis) เป็นขั้นตอนที่เปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตกับกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างทั้งสองส่วน ซึ่งอาจเป็นความแตกต่างในด้านปริมาณหรือคุณภาพ การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning Strategies) เป็นขั้นตอนที่พัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างความต้องการและกำลังคนที่มีอยู่ โดยกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์อาจรวมถึงกลยุทธ์การสรรหา […]

Human resource management What is the nature of the work and scope?

การ บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management – HRM) เป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก หน้าที่หลักของ HRM คือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ในบทความนี้ เราจะสำรวจลักษณะและขอบเขตของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจภาพรวมของสาขานี้และความสำคัญที่มีต่อองค์กรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ลักษณะของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management หรือ HRM) คือกระบวนการที่จัดการนำเป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรให้มาบรรจบกัน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล คุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย มีอยู่ทั่วไปตามองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจ มุ่งเน้นไปที่ผลของการจัดการมากกว่ากฎเกณฑ์ของหลักการ ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ถึงขีดสุด ส่งเสริมให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่เต็มความสามาร เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรทุกคนทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ มอบหมายงาน และบรรจุแต่งตั้งงานให้กับพนักงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อผลในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตโดยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานระดับต่าง ๆ ในองค์กร รวบรวมเอาศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน มีการใช้หลักการและองค์ความรู้ทั้งทางจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การตลาด ฯลฯ ในการบริหารและจัดการบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) HRM เป็นสาขาที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร […]

1 2