BCG

กลยุทธ์นำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว

ในยุคปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างมาก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวและดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียวคืออะไร? อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน กลยุทธ์การนำอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในหลายมิติ 1. มิติเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิต : การใช้วัสดุรีไซเคิล พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไร สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ : ตลาดสินค้าและบริการสีเขียวกำลังเติบโต ธุรกิจที่ปรับตัวเข้าหาเทรนด์นี้ จะมีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี : ธุรกิจสีเขียวจะดึงดูดลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 2. มิติสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ : การใช้วัสดุและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ น้ำ และเสียง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : การใช้พลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : การใช้วัสดุรีไซเคิล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ 3. มิติสังคม […]

คาร์บอนเครดิต คืออะไร?

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่บุคคลหรือองค์กรได้รับจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปรียบเสมือน “ใบอนุญาต” ที่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิต โดย 1 คาร์บอนเครดิต เท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่างๆ เช่น การปลูกป่า การใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น ขั้นตอนการจัดทำ คาร์บอนเครดิต 1. การพัฒนาโครงการ กำหนดประเภทโครงการ ว่าจะเป็นโครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างโครงการ เช่น การใช้พลังงานทดแทน การปลูกป่า การจัดการของเสีย ฯลฯ ออกแบบโครงการ โดยระบุวิธีการลดหรือกักเก็บคาร์บอน ประมาณการปริมาณก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับโครงการ เช่น มาตรฐาน T-VER ของไทย มาตรฐาน Gold Standard มาตรฐาน VCS ฯลฯ 2. การขึ้นทะเบียนโครงการ […]

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือ ตัวบ่งชี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การคมนาคมขนส่ง กระบวนการในภาคอุตสาหกรรมหรือกสิกรรม เป็นต้น เปรียบเสมือนรอยเท้าคาร์บอนที่เราทิ้งไว้บนโลก คำนวณออกมาเป็นหน่วย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ทำไม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จึงสำคัญ? ก๊าซเรือนกระจก เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ คาร์บอนฟุตพริ้นท์มีความสำคัญทั้งต่อตัวบุคคล องค์กร และโลกของเรา ดังนี้ 1. ช่วยให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์เปรียบเสมือนเครื่องมือวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา ช่วยให้เราตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. กระตุ้นให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อทราบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว เราสามารถหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการลดคาร์บอนเครดิต 3. ส่งเสริมความยั่งยืน การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบัน ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรที่สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ […]

Atmosphere of the seminar “Managing carbon taxes to make profits”

วิดีโอไฮท์ไลท์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและรับมือในการวางแผน “ภาษีคาร์บอน” ไฮท์ไลท์สำคัญจากวิทยากร ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ : ภาคอุตสากรรมชจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันไม่ว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูลในเรื่องข้องการบริการจัดการคาร์บอนที่ภาครัฐกำลังจะออกข้องกำหนดมา หากเราสามารถบริหารจัดการภาษีคาร์บอนได้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมไปจะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง : คาร์บอนฟรุตปริ้นท์ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หัวใจในการทำคาร์บอนฟรุตปริ้นท์ก็คือ ทำแล้วจะต้องมีการลดลงของคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปยังเป้าหมายของประเทศที่ได้กำหนดไว้ในปรชี 2065 อย่งไรก็ตามอยากฝากทุกท่านเรื่องของคาร์บอนฟุตปริ้นท์ไว้ด้วย ดร.วันวิศา ฐานังขะโน : อยากเชิญชวนให้ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดทำและผลักดันเรื่องภาษีคาร์บอน เพื่อที่จะได้ส่งออกและขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ ให้ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต : อยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านให้ศึกษาการคำนวนคาร์บอนเครดิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกอบการจะได้รับ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืน คุณ ปฤณวัชร ปานสิงห์ : คาร์บอนเครดิต และ คาร์บอนฟรุตปริ้นท์นั้นมีผลกระทบกับทุกคนในแง่การค้าขายและธุรกิจ ในมุมมองของ  Mitsubishi เทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนได้ คุณภัทร ภัทรประสิทธิ : ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมีการปล่อนคาร์บอนออกมาไม่มากก็น้อย […]

5 ways that an environmental consultant lead your business to sustainability!

ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจต่างๆ ต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันจากลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน ให้ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจ้าง ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เชี่ยวชาญเป็นการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดเงินให้กับองค์กรของคุณได้ 1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะประเมินกิจกรรมของธุรกิจของคุณและระบุถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาสามารถจะประเมินการใช้น้ำ พลังงาน วัตถุดิบ การปล่อยมลพิษ และการจัดการขยะ วิเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะสั้นและระยะยาว คาดการณ์ความเสี่ยงและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 2. พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ควรครอบคลุมเป้าหมายที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน และวิธีการวัดผล เช่น การกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้น้ำ 10% ภายใน 1 ปี การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อใช้น้ำน้อยลง รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ 3. นำกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในองค์กร กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น […]

FDI Group thanks you for all your interest! with the seminar “Turning Carbon Tax Management into Profit”

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท FDI  ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกลุ่มบริษัท เอฟ ดี ไอ (FDI)  กล่าวเปิดงานว่า “จากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในหลายๆประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทาง กลุ่มบริษัท FDI ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษานักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมากว่า 28 ปี จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ แนวทาง และข้อคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น” […]

Invite to attend a seminar “Turning Carbon Tax Management into Profit”

📣 เชิญร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร“ : Turning Carbon Tax Management into Profit FDI Group ร่วมกับ สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและรับมือในการวางแผน ” ภาษีคาร์บอน “ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 08.30 – 17.00 น. ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. Ticket Price : 1,800 บาท (ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน) พิเศษ! ซื้อ 1 แถม 1 **สำหรับสมาชิกของ NSTDA, TSP , FTI , FDI และเครือข่าย** 🔔 ร่วมฟังบรรยายพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญ […]

What are the projects for generating carbon credits?

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บไว้ ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)” สำหรับในประเทศไทย คาร์บอนเครดิตจะได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น ประเภทของโครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Project) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเดิม เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด โครงการลดการใช้สารเคมี โครงการจัดการขยะมูลฝอย โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชน โครงการใช้วัสดุรีไซเคิล การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร โครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sequestration Project) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการฟื้นฟูป่า โครงการปรับปรุงดิน โครงการปลูกพืชคลุมดิน ประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิต การจัดทำคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย จะต้องดำเนินการผ่านโครงการ Thailand Voluntary […]

What is Carbon Credit?

คาร์บอนเครดิต หรือ Carbon Credit คือ หน่วยวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือกักเก็บได้ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) คาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ Carbon Credit คือสิ่งที่สามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดคาร์บอน (Carbon Market) โดยผู้ที่มีความต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เปรียบเสมือนการซื้อสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้น ประเภทของคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Projects: ERPs) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการปลูกป่า โครงการผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น คาร์บอนเครดิตจากโครงการเครดิตคาร์บอน (Carbon Credits Program) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคครัวเรือน เป็นต้น ประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต สำหรับประโยชน์ที่ส่งผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายของ Carbon Credit คือ ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทหรือองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกปรับค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์สำหรับผู้ขาย เป็นแหล่งรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลาดคาร์บอนเครดิต […]

What is Carbon Footprint?

ในโลกปัจจุบันที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Carbon Footprint ในฐานะพลเมืองโลกการทำความเข้าใจในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์โลกสำหรับคนรุ่นต่อไป ซึ่งในบทความนี้ ทาง FDI A&A จะเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับ Carbon Footprint และวิธีง่ายๆที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Footprint คืออะไร? Carbon Footprint คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ที่ถูกปล่อยออกมาโดยบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ประเภทของ Carbon Footprint มีอะไรบ้าง ? Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) กล่าวคือตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนไปถึงการทำลายเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง […]

1 2