BCG

Invite to attend a seminar “Turning Carbon Tax Management into Profit”

📣 เชิญร่วมงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร“ : Turning Carbon Tax Management into Profit FDI Group ร่วมกับ สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและรับมือในการวางแผน ” ภาษีคาร์บอน “ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 08.30 – 17.00 น. ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. Ticket Price : 1,800 บาท (ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน) พิเศษ! ซื้อ 1 แถม 1 **สำหรับสมาชิกของ NSTDA, TSP , FTI , FDI และเครือข่าย** 🔔 ร่วมฟังบรรยายพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญ […]

What are the projects for generating carbon credits?

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บไว้ ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)” สำหรับในประเทศไทย คาร์บอนเครดิตจะได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น ประเภทของโครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Project) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเดิม เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด โครงการลดการใช้สารเคมี โครงการจัดการขยะมูลฝอย โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชน โครงการใช้วัสดุรีไซเคิล การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร โครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sequestration Project) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการฟื้นฟูป่า โครงการปรับปรุงดิน โครงการปลูกพืชคลุมดิน ประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิต การจัดทำคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย จะต้องดำเนินการผ่านโครงการ Thailand Voluntary […]

What is Carbon Credit?

คาร์บอนเครดิต หรือ Carbon Credit คือ หน่วยวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือกักเก็บได้ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) คาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ Carbon Credit คือสิ่งที่สามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดคาร์บอน (Carbon Market) โดยผู้ที่มีความต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เปรียบเสมือนการซื้อสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้น ประเภทของคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Projects: ERPs) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการปลูกป่า โครงการผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น คาร์บอนเครดิตจากโครงการเครดิตคาร์บอน (Carbon Credits Program) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคครัวเรือน เป็นต้น ประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต สำหรับประโยชน์ที่ส่งผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายของ Carbon Credit คือ ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทหรือองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกปรับค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์สำหรับผู้ขาย เป็นแหล่งรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลาดคาร์บอนเครดิต […]

What is Carbon Footprint?

ในโลกปัจจุบันที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Carbon Footprint ในฐานะพลเมืองโลกการทำความเข้าใจในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์โลกสำหรับคนรุ่นต่อไป ซึ่งในบทความนี้ ทาง FDI A&A จะเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับ Carbon Footprint และวิธีง่ายๆที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Footprint คืออะไร? Carbon Footprint คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ที่ถูกปล่อยออกมาโดยบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ประเภทของ Carbon Footprint มีอะไรบ้าง ? Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) กล่าวคือตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนไปถึงการทำลายเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง […]

The government aims to enact laws to force reduction of greenhouse gases, setting a goal of being carbon neutral in 2050.

“ นายกฯ รัฐบาลเล็งออกกฎหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคบังคับ ชูเป้าปี 50 เป็นกลางทางคาร์บอน ในการประชุมผู้นำเวที UNGA 7 ” วันนี้ (20 ก.ย.2566) เวลา 10.59 น. (เวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78) โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับเกษตรกรของประเทศไทย และรับทราบโดยตรงถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกร จึงเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันที ไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ใกล้เคียงกับปี ค.ศ. 2050 มากที่สุด พร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน รวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปี ค.ศ. 2040 […]

What is Bio-Circular-Green Economy or BCG?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกได้เห็นความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียทรัพยากร และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ แนวคิดของเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG จึงได้รับความสนใจ โดยนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจของ BCG คือ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเชิงเส้นแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบที่ยั่งยืนและสร้างใหม่ได้มากขึ้น บทความนี้สำรวจหลักการพื้นฐานและประโยชน์ของเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green และศักยภาพของเศรษฐกิจในการกำหนดอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น คำจำกัดความของเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green เศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG คือ ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการบูรณาการหลักการทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เสาหลักเหล่านี้แต่ละเสามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ลดของเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรามาเริ่มเจาะลึกแต่ละองค์ประกอบกัน Bio : มุมมองทางชีวภาพของเศรษฐกิจ BCG คือการมุ่งเน้นไปที่ “ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด” การควบคุมทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ และวัสดุจากชีวภาพ แทนที่จะพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีจำกัดอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น Circular : มุมมองแบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจ BCG คือมีเป้าหมายเพื่อ “การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” สร้างระบบแบบวงปิด ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร […]

Why should you pay attention to "Green Business"?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเร่งด่วนในการจัดการกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมได้ท้าทายรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการสิ้นเปลืองทรัพยากรมีความชัดเจนมากขึ้น ผู้ประกอบการและธุรกิจคลื่นลูกใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น นั่นก็คือ ธุรกิจสีเขียว องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรและการปกป้องโลก บทความนี้สำรวจแนวคิดของธุรกิจสีเขียวและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน ธุรกิจสีเขียว คืออไร ? ธุรกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า ธุรกิจที่ยั่งยืนหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงาน โดยธุรกิจสีเขียวจะค่อยหาวิธีลดรอยเท้าทางนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากร และใช้กลยุทธ์ที่ยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และการจัดการของเสีย การทำเช่นนี้จะทำให้ธุรกิจสีเขียวมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงสร้างผลกำไร หลักการสำคัญของธุรกิจสีเขียว 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจสีเขียวให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะลดมลพิษ ของเสีย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรน้ำด้วย 2. ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ธุรกิจเหล่านี้คัดเลือกซัพพลายเออร์และพันธมิตรอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีค่านิยมที่คล้ายคลึงกันและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน แนวทางนี้ช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบองค์รวมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจสีเขียวมุ่งเน้นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมุนเวียนได้ และประหยัดพลังงาน โดยเน้นการหาแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ธุรกิจสีเขียวยังยอมรับความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย พวกเขาให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม ส่งเสริมความหลากหลาย และมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ของธุรกิจสีเขียว 1. ชื่อเสียงของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสีเขียวมักถูกมองว่าเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม […]

The role of sustainable environmental consulting companies

ในโลกที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน ความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจต่างๆ มุ่งมั่นที่จะลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและพยายามดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยาว จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และความต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก นี่คือจุดที่ บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม เข้ามามีบทบาทสำคัญ บทความนี้จะสำรวจหน้าที่และความสำคัญของบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม คืออะไร ? บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม คือ บริษัทมืออาชีพที่ให้คำแนะนำและบริการเฉพาะทางแก่ธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และความยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีความความสามารถ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวางแผน และนักวิเคราะห์นโยบาย เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน บริการที่นำเสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมดำเนินการประเมินที่ครอบคลุมเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆ การประเมินเหล่านี้ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 2. การปฏิบัติตามและการอนุญาต บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมจะช่วยเหลือลูกค้าในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือในส่วนของกระบวนการการยื่นขอใบอนุญาตที่ซับซ้อนเพื่อรับรองว่าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ 3. การวางแผนและการรายงานความยั่งยืน บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามและรายงานตัวบ่งชี้ความยั่งยืนที่สำคัญ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ และการจัดการของเสีย 4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่เกิดการปนเปื้อนหรือมลพิษ บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมจะเสนอแนวทางความเชี่ยวชาญในการประเมิน จัดการ และแก้ไขไซต์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 5. การฝึกอบรมและให้ความรู้ บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอาจจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้แก่ธุรกิจและพนักงานเกี่ยวกับความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด […]

1 2