คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร (CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นคือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint – CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กร

 • Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้เครื่องจักร การปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ
 • Scope 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
 • Scope 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การขนส่งสินค้า การเดินทางของพนักงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ประโยชน์ของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วยให้องค์กรทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ช่วยให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เมื่อทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Save money: การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้องค์ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร: องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดนักลงทุน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
 • เตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น: ในอนาคต รัฐบาลต่างๆ อาจมีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กรที่เตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบเหล่านี้จะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบ
ประโยชน์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรv

บริการของ FDI ในการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำมัน การขนส่ง การจัดการของเสีย
 • วิเคราะห์และคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/โครงการเฉพาะกิจ/กิจกรรมนอกเหนือการดำเนินงานโดยปกติ ทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อม อย่างแม่นยำ ถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการ ISO 14064, ISO 14065, ISO 14067, ISO 14069 และตามข้อกำหนดโดยประกาศจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • ระบุขอบเขตการประเมินและแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก
 • ร่วมพัฒนาแผนลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (Decarbonization Project) หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว
 • เสนอตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
 • จัดทำรายงานผลCarbon Footprint Assessment

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรวัดและติดตามผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย หากท่านใดสงสับเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร FDI พร้อมให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนของคุณ

BCG Green Business Consulting Service

FDI Accounting and Advisory Committed to supporting your business towards a sustainable future with comprehensive environmental consulting services. Our team of experts has the experience and in-depth knowledge to help you achieve your goals for a sustainable business.

Our Services

 • Consulting on BCG (Bio-Circular-Green Economy Business Model)
 • Evaluate and Prepare Carbon Footprint and Carbon Credit
 • Monthly Green House Gas Report data collection and data analysis service
 • ให้คำปรึกษาโครงการ BCG – ESG ระยะยาว
 • Carbon Net Zero event service
 • Energy Dashboard Platform services cover Scope 1, 2 and 3.
 • Training services regarding Carbon Management and Business development for sustainability

Why choose us ?

 • Team of experienced experts with specialized expertise
 • Comprehensive service Covers all aspects of environmental management.
 • Understands customer needs and can provide tailored advice.
 • Offer appropriate solutions with international quality and standards.
 • Follow the results closely.

Special! Add Line Official: @fdigroup Press to receive discounts up to 20% on all services today – 31 May 2024 only!

FDI Accounting & Advisory Total Business Consulting Service, Completely comprehensive all-in-one place!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

Related Articles