Blog

5 HR Payroll problems and how to fix them

ระบบการจ่ายเงินเดือน (Payroll) เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กร การจัดการระบบ payroll ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน และความน่าเชื่อถือขององค์กร อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับ payroll มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง สร้างความยุ่งยากและเสียเวลาให้กับฝ่าย HR บทความนี้ขอนำเสนอ 5 ปัญหา HR Payroll ที่พบเจอบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กร 5 ปัญหาที่ HR Payroll พบเจอบ่อย 1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปัญหาแรกของ HR Payroll เลยก็คือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดในระบบ payroll สาเหตุหลักมาจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด การคำนวณผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานที่ไม่ทันสมัย ส่งผลต่อความถูกต้องของเงินเดือน ภาษี และเอกสารสำคัญอื่นๆ วิธีแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลพนักงานอย่างละเอียดก่อนป้อนเข้าระบบ ใช้ระบบ payroll อัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาด กำหนดขั้นตอนการอนุมัติข้อมูลอย่างชัดเจน อบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ payroll ตรวจสอบข้อมูล payroll อย่างสม่ำเสมอ […]

Hired to make salary New options for the digital age

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิต ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จำนวนมากกำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ คือการใช้บริการ ” รับจ้างทำเงินเดือน ” บริการ รับจ้างทำเงินเดือน คืออะไร? บริการรับจ้างทำเงินเดือน หรือ Payroll Outsourcing หมายถึง บริการที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการงานเงินเดือนพนักงานทั้งหมด หรือบางส่วน แทนการทำด้วยตัวเอง บริการหลักๆ ของบริการรับจ้างทำเงินเดือน ประกอบด้วย คำนวณเงินเดือน : รวมถึงค่าจ้างปกติ ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฯลฯ จัดทำสลิปเงินเดือน : แจ้งรายละเอียดเงินเดือน รายได้ หักค่านั่นนี่ ให้พนักงาน จ่ายเงินเดือน : โอนเงินเดือนให้พนักงานผ่านบัญชีธนาคาร จัดการเอกสาร : เกี่ยวกับเงินเดือน จัดทำรายงานภาษี นำส่งเงินประกันสังคม นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้คำปรึกษา : เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน […]

5 HRD trends to keep an eye on in 2024!

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ รูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปจากเดิมมาก องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRD) มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรปรับตัวให้เข้ากับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป HRD คือ หนึ่งในผู้ที่จำเป็นต้องติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และหาวิธีนำเทรนด์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กร หากท่านใดที่ยังไม่รู้ว่า HRD คือ อะไร สามารถอ่านได้ที่บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) – FDI 1. การจ้างงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) การจ้างงานแบบยืดหยุ่น หมายถึง แนวทางการทำงานที่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวในเรื่อง เวลา รูปแบบ สถานที่ หรือ การแต่งตัว เป็นต้น พนักงานสามารถเลือกเวลา รูปแบบ และสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน หรือทำงานตามเวลาที่กำหนดตายตัว ตัวอย่างรูปแบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น Flextime: พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานและเลิกงานได้เอง โดยต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด Work from home (WFH): พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ทั้งหมด Hybrid work: […]

Explanation of the benefits of BOI license

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)” ที่ได้ปรับปรุงมาตรการและสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดสำหรับปี 2567 เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บทความนี้เจาะลึกเนื้อหาสำคัญของ สิทธิประโยชน์ BOI ปี 2567 แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก 1. เป้าหมายและทิศทางการส่งเสริมการลงทุน มุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green Economy) อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. สิทธิประโยชน์ BOI สิทธิประโยชน์ BOI ในด้านภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด […]

Business Management strategy to defeat competitors in the digital age!

ยุคดิจิทัลเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ต้องการอยู่รอดและเติบโตจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย กลยุทธ์ Business Management ที่ดี จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่งและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล บทความนี้ จะนำเสนอ 5 กลยุทธ์ Business Management ที่จะช่วยให้คุณเอาชนะคู่แข่งในยุคดิจิทัล 1. มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า และสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ธุรกิจต้องสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า วิธีการเช่น เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง : ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ การค้นหา และความคิดเห็นของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : ธุรกิจควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า : ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience) เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ ธุรกิจควรสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุก touchpoint ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การซื้อสินค้า การบริการหลังการขาย 2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล […]

5 investments to save on taxes!

การวางแผนในการ ทำภาษี เป็นส่วนสำคัญของการจัดการการเงินที่ดี  การลงทุนเพื่อประหยัดภาษีเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้มากขึ้น  กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีที่มีอยู่เพื่อลดภาระภาษีของคุณ  บทความนี้จะแนะนำ 5 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อประหยัดภาษีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ 1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สำหรับการ ทำภาษี RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund เป็นกองทุนรวมที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ การลดหย่อนภาษี สามารถนำเงินที่ลงทุนใน RMF ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี เมื่อรวมกับเงินออมเพื่อเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กบข.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ประกันแบบบำนาญ และ SSF การยกเว้นภาษีเงินได้ เมื่อไถ่ถอนเงินจาก RMF หลังอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน กรณีไถ่ถอนเนื่องจาก ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต เงินที่ไถ่ถอนจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เงื่อนไขการลงทุน ต้องลงทุนต่อเนื่อง อย่างน้อย 5 ปี สามารถเว้นการลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน ซื้อได้ ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี […]

5 accounting strategies for businesses!

การ ทำบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้เข้าใจสถานะทางการเงิน ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และวางแผนสำหรับอนาคต บทความนี้จะนำเสนอ 5 กลยุทธ์การจัดการบัญชีที่ธุรกิจควรนำไปใช้ หากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ! 1. เลือกซอฟต์แวร์เพื่อ ทำบัญชี ให้เหมาะสม ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์บัญชีมากมายให้เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่ดีจะช่วยลดงาน manual ลง ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเลือกซอฟต์แวร์บัญชีที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและประเภทธุรกิจ ซอฟต์แวร์บัญชีมีให้เลือกหลายแบบ แต่ละแบบมีฟังก์ชั่นและราคาที่แตกต่างกัน ธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องการซอฟต์แวร์พื้นฐานที่มีฟังก์ชั่นการบัญชีทั่วไป ธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีความซับซ้อนอาจต้องการซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูง เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ หรือการบัญชีต้นทุน ฟังก์ชั่นการใช้งาน พิจารณาฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชีแยกประเภท การทำ payroll การจัดการสินค้าคงคลัง งบประมาณ ซอฟต์แวร์บัญชีมีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานและจำนวนผู้ใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ซอฟต์แวร์บัญชีควรใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน บริการหลังการขาย ซอฟต์แวร์บัญชีควรมีบริการหลังการขายที่ดี เช่น การสอนใช้งาน การแก้ไขปัญหา 2. […]

Visa application steps, complete guide!

การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ซึ่งขั้นตอน การทำวีซ่า และการเอกสารที่ต้องเตรียมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศปลายทาง บทความนี้จึงเป็นคู่มือครบวงจร เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนและเตรียมตัวสำหรับการขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง 1. ศึกษาประเภทของวีซ่า เนื่องจากวีซ่ามีอยู่หลายประเภท การทำวีซ่าจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ คุณต้องเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนั้นๆ บนเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง ตัวอย่างวีซ่าของไทยเช่น วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa): สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน ไม่เกิน 60 วัน วีซ่าธุรกิจและทำงาน (Non-Immigrant Visa B): สำหรับการประกอบธุรกิจ ทำงาน วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant Visa ED): สำหรับการศึกษาต่อ วีซ่าประเภทอื่นๆ: เช่น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล วีซ่าเพื่อการศึกษาภาษาไทย ฯลฯ วีซ่าคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) […]

5 ways that an environmental consultant lead your business to sustainability!

ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจต่างๆ ต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันจากลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน ให้ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจ้าง ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เชี่ยวชาญเป็นการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดเงินให้กับองค์กรของคุณได้ 1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะประเมินกิจกรรมของธุรกิจของคุณและระบุถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาสามารถจะประเมินการใช้น้ำ พลังงาน วัตถุดิบ การปล่อยมลพิษ และการจัดการขยะ วิเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะสั้นและระยะยาว คาดการณ์ความเสี่ยงและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 2. พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ควรครอบคลุมเป้าหมายที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน และวิธีการวัดผล เช่น การกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้น้ำ 10% ภายใน 1 ปี การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อใช้น้ำน้อยลง รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ 3. นำกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในองค์กร กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น […]

6 advantages! 6 disadvantages! Of Registered Limited Partnership

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่การตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมนั้นสำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บทความนี้จะวิเคราะห์ 6 ข้อดี 6 ข้อเสียของการ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด เปรียบเทียบกับรูปแบบธุรกิจอื่นๆ เช่น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสม จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคล 2 คนขึ้นไป ร่วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนแยกออกจากเงินทุนส่วนตัว หุ้นส่วนแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในสัดส่วนตามจำนวนเงินทุนที่ลง 6 ข้อดีของการ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) มีข้อดีมากมาย ดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือ การจดทะเบียนทำให้ห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคล แยกออกจากตัวบุคคลของหุ้นส่วน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดจะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจรวมถึงแสดงถึงความจริงจังและมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการได้รับงานใหญ่ ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ ๆ ได้อีกด้วย 2. การจำกัดความรับผิดชอบ หุ้นส่วนประเภทนี้รับผิดชอบเฉพาะจำนวนเงินที่ลงทุน […]

1 2 3 4 5 12