Our Services

Business Start-up & Registration

บริการจดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ

Because we stand by every business from the start and cover all aspects in every situation.

Banner FDI

FDI, we help you run your
business smoothly

FDI, we help you run your
business smoothly

FDI, we help you run your
business smoothly

We support you
to run business smoothly

Business Start-up, Certification and Registration

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก !

FDI A&A ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ ครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • จดทะเบียนมูลนิธิ
 • จดทะเบียนสมาคม
 • จดทะเบียนการค้า
 • Request a business license
 • Other related services

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

บริการคุ้มค่าคุ้มราคา

ให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

ประสบการณ์มากกว่า 28 ปี

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร and ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • เป็นรหัสประจำตัว 13 หลัก ใช้ในการยื่นเสียภาษีอากรทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • นิติบุคคลใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่ได้จากกรมสรรพากร
 • ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกรมสรรพากร
 • ใช้ในการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้ประกอบการที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้บริโภค เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราภาษีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 7%
 • ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องมีหน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร
 • มีประโยชน์สำหรับธุรกิจในการขอคืนภาษีซื้อ

บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ

การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อข้อมูลในทะเบียนการค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น เปลี่ยนชื่อกิจการ เปลี่ยนที่อยู่ เพิ่มหรือลดทุน เปลี่ยนกรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

บริการขอใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานผู้แทน

สำนักงานผู้แทน หมายถึง สถานที่ประกอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยนิติบุคคลต่างประเทศ เพื่อประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการขาย หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของนิติบุคคลต่างประเทศในประเทศไทย 

บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเป็นขั้นตอนสำคัญ

 • บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • บุคคลต่างด้าวที่ต้องการถือหุ้นเกิน 49% ในบริษัทไทย

คุณสมบัติของผู้ขอ

 • บุคคลธรรมดาต่างด้าว
 • นิติบุคคลต่างประเทศ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์ม ต.2 หรือ ต.6
 • Copy of commercial registration
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ

Our Services

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
 • Prepare complete documents
 • ยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
 • ติดตามผล

บริการขอใบอนุญาต อย.

FDA license ย่อมาจาก “ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

ประเภทของใบอนุญาต อย.

 • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
 • ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
 • ใบอนุญาตผลิตยา
 • ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
 • ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

ทำไมต้องขอใบอนุญาต อย. ?

 • เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
 • เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
 • เพื่อเป็นการป้องกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

We are ready to support you
to run business smoothly