FDIニュース

FDIグループ アジア工科大学院とMOU(覚書)を締結

2 เมษายน 2567 – คุณ พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกลุ่มบริษัท FDI ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Prof. Kazuo Yamamoto (President) และ Mr. Russell Rein (Vice President for Administration) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม วัตถุประสงค์หลักของ MOU ฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะใหม่ ความร่วมมือระหว่าง FDI Group และ AIT ครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐Website : www.fdi.co.th บทความที่เกี่ยวข้อง FDI Group ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย FDI08/04/2024 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม… Read More บรรยากาศ งานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” FDI22/03/2024 วิดีโอไฮท์ไลท์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน… Read […]

FDIグループ・KMUTT共同セミナー開催
タイ人環境エンジニア向け準備セミナー

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 – FDI Group บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “แนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย คุณ นันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อมโลก นโยบายสิ่งแวดล้อมไทย บทบาทของวิศวกรไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกรณีศึกษา และกิจกรรมถามตอบ วัตถุประสงค์ ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้วิศวกรไทย ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย FDI Group มุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม หวังว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และช่วยให้พวกเขาเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นวิศวกรไทย ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสิ่งแวดล้อมในอนาคต   FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐Website : www.fdi.co.th บทความที่เกี่ยวข้อง บรรยากาศ งานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” FDI22/03/2024 วิดีโอไฮท์ไลท์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน… Read More OPEN HOUSE เปิดบ้านสานพลัง ใช้งานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG FDI08/03/2024 📢 OPEN HOUSE… Read More FDI Group […]

FDI 環境セミナーレポート【動画版】 「Turning Carbon Tax Management into Profit」

วิดีโอไฮท์ไลท์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและรับมือในการวางแผน “ภาษีคาร์บอน” ไฮท์ไลท์สำคัญจากวิทยากร ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ : ภาคอุตสากรรมชจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันไม่ว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูลในเรื่องข้องการบริการจัดการคาร์บอนที่ภาครัฐกำลังจะออกข้องกำหนดมา หากเราสามารถบริหารจัดการภาษีคาร์บอนได้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมไปจะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง : คาร์บอนฟรุตปริ้นท์ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หัวใจในการทำคาร์บอนฟรุตปริ้นท์ก็คือ ทำแล้วจะต้องมีการลดลงของคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปยังเป้าหมายของประเทศที่ได้กำหนดไว้ในปรชี 2065 อย่งไรก็ตามอยากฝากทุกท่านเรื่องของคาร์บอนฟุตปริ้นท์ไว้ด้วย ดร.วันวิศา ฐานังขะโน : อยากเชิญชวนให้ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดทำและผลักดันเรื่องภาษีคาร์บอน เพื่อที่จะได้ส่งออกและขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ ให้ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต : อยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านให้ศึกษาการคำนวนคาร์บอนเครดิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกอบการจะได้รับ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืน คุณ ปฤณวัชร ปานสิงห์ : คาร์บอนเครดิต และ คาร์บอนฟรุตปริ้นท์นั้นมีผลกระทบกับทุกคนในแง่การค้าขายและธุรกิจ ในมุมมองของ  Mitsubishi เทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนได้ คุณภัทร ภัทรประสิทธิ : ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมีการปล่อนคาร์บอนออกมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นหากจัดการบริหารหารคาร์บอนให้ดีนั้นสามารถสร้างรายได้กลับเขามาพัฒนาองค์กรได้ คุณ พรพุฒิ สุริยะมงคล : ภาษีคาร์บอนจะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจในอนาคต ในมุมมองของ Kbank การทำคาร์บอนเครดิตควรที่จะต้องมีแผนรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ ต้องวางแผนระยะยาวและเพื่อหาโซลูชั่นในการลดผลกระทบของธุรกิจในมากที่สุด คุณ นันทพัชร ณ สงขลา : FDI Group ที่ปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจรพร้อมดูแลตั้งแต่การจดจัดตั้งธุรกิจ จนถึง การประเมินคาร์บฟรุตปริ้นท์ เราดูแลครบทุกด้านและพร้อมสนับสนุนธุรกิจสู่ความยั่งยืน คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง : ในมุมมองของ FDI Group เราเห็นว่าการเติบโตทางธุรกิจสามารถทำควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย ในปีนี้หลายๆธุรกิจเริ่มหันมาสนใจกับความยั่งยืนเป็นพิเศษ ที่ช่วยให้มีแนวโน้มในการดึงดูดั้งลูกค้าและนักลงทุนได้ด้วยค่ะ FDI Group ที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมาช่วยดูแลลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบในทุกมิติของธุรกิจมากขึ้น โดนบริการของเราไม่ได้จบในเรื่องให้คำปรึกษาแต่ยังให้คำแนะนำต่อยอดการขึ้นทะเบียนโครงการและสิทธิประโยชน์ของธุรกิจของท่านด้วยค่ะ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างแสดงความคิดเห็นว่า “งานสัมมนาครั้งนี้ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ช่วยให้เข้าใจกลไกภาษีคาร์บอน และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ” “วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์จริง ทำให้เนื้อหาน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้” “งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีคาร์บอน” งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่อง ภาษีคาร์บอน ทาง กลุ่มบริษัท FDI ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน […]

視察ツアーご案内
【BCGでタイの経済と社会を変革】

📢 OPEN HOUSE เปิดบ้านสานพลัง ใช้งานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ !! รับจำนวนจำกัด !! 2 วันเท่านั้น กับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 สำหรับภาคเอกชน เส้นทางใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ✅ เกษตรสมัยใหม่ เพื่อความยั่งยืน ✅ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่ยั่งยืน ✅ เทคโนโลยีแปรรูปยาง ✅ อาหารเพื่ออนาคต ✅ เกษตรแปรรูป ✅ เครื่องสำอางปลอดภัย ไม่ใช้สัตว์ทดลอง ✅ Wellness Tech เส้นทางสู่ “Thailand Health Hub” ✅ โรงงานสมัยใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 สำหรับบุคคลทั่วไป ✅ Smart Greenhouse โรงเรือนอัจฉริยะ ✅ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ✅ NSTDA Fabrication and Engineering Service Division (NFED) 📝 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนโดยสแกน QR code ในโปสเตอร์ หรือ กด link Open House ✨ ติดต่อสอบถาม : 📧 ikd@nstda.or.th 📲0 2564 7200

FDI 環境セミナーレポート
「Turning Carbon Tax Management into Profit」

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท FDI  ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกลุ่มบริษัท เอฟ ดี ไอ (FDI)  กล่าวเปิดงานว่า “จากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในหลายๆประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทาง กลุ่มบริษัท FDI ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษานักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมากว่า 28 ปี จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ แนวทาง และข้อคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น” ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และรองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “ทางสวทช. มีสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของทางภาครัฐ อย่างองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเอง เราจึงเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนนี้เป็นอย่างมาก และ มีการสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยด้าน BCG หรือ Bio-Circular-Economy มาโดยตลอด” ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณ ปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการอาวุโส สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO) คุณ พวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ดร.วันวิศา ฐานังขะโน วิศวกรอาวุโส สถาบันเทคโนโลยี และ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต ตัวแทนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณภัทร ภัทรประสิทธิ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต คุณ ปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลอด […]

イベント案内「サイバーセキュリティ(important basis for Industry 4.0)」

เรียนเชิญร่วมงาน “โรงงานกับการเตรียมพร้อมความมั่นคงปลอดภัย สู่การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์” 🤖 จาก SMC เนคเทค สวทช. ในงาน “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญสู่ อุตสาหกรรม 4.0” 📌รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และกฎหมายไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง 📌รู้จัก Low-cost Security Operation Center: SOC สำหรับ อุตสาหกรรม 4.0 📌เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของโรงงานและผู้ให้บริการ SOC **พิเศษ ! ภายในงาน** เยี่ยมชม ศูนย์บริการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ 📆 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-15.40 น. 🏛 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 True Digital Park กรุงเทพฯ ✨ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้! >> https://shorturl.asia/UTDBS ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์ โทร.08 6773 5723 #SMC ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 #EECI #NECTEC #NSTDA ข่าวสารอื่นๆ FDI Group – Zeroboard ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการธุรกิจสีเขียวอย่างครบวงจร! FDI05/01/2024 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม… Read More FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) FDI04/01/2024 FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่… Read More ข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีน! ไทย-จีน ยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่ม 1 มีนาคม 2567 FDI03/01/2024 เมื่อวันที่ 2 มกราคม… Read More Load More

FDI グループ と 株式会社ゼロボード (本社・東京)は、タイでのグリーンビジネス拡大に向けて、パートナーシップ契約を締結しました。

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ทาง คุณ Hidehiko Saito (Chairman) และ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง (President) จากบริษัท FDI Group ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร และ คุณ Shintaro Suzuki (Director & Head of APAC Regional Business) จากบริษัท Zeroboard (Thailand) Co. Ltd ผู้นำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรเพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียวและมีเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุความเป็นนกลางทางคาร์บอน ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้ FDI Group สามารถให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจสีเขียวในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี Zeroboard เป็นผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจ โดย FDI Group และ Zeroboard จะร่วมกันพัฒนาโซลูชันด้านความยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรที่สุด ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว! 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐 www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) FDI04/01/2024 FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่… Read More ข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีน! ไทย-จีน ยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่ม 1 มีนาคม 2567 FDI03/01/2024 เมื่อวันที่ 2 มกราคม… Read More COP28 การประชุมในประเด็น “เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” ที่ยังไม่มีบทสรุป FDI20/12/2023 การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 […]

FDIグループはタイ日本工科大学(TNI)に新年のバスケットを贈呈しました。

FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยกระเช้าดังกล่าวบรรจุผลไม้และขนมหวานนานาชนิด ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยต่อสถาบันฯ ในการนี้ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  และ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัท FDI Group ถือเป็นพันธมิตรที่ความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนต่อกันทั้งในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร กระเช้าปีใหม่ในวันนี้ เป็นเครื่องแสดงออกถึงความห่วงใยและมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ทาง FDI Group มีความมุ่งมั่นในการสร้างโซลูชั่นและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว! 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐 www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ ข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีน! ไทย-จีน ยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่ม 1 มีนาคม 2567 FDI03/01/2024 เมื่อวันที่ 2 มกราคม… Read More COP28 การประชุมในประเด็น “เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” ที่ยังไม่มีบทสรุป FDI20/12/2023 การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28)… Read More FDI Group เปิดบูธ SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว” FDI30/11/2023 บริษัท FDI Group… Read More Load More

タイ・中国 2024年3月1日から入国ビザの相互免除措置導入予定

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข่าวดีว่า ไทยและจีนเตรียมยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างกัน โดยคนไทยและชาวจีนที่จะเดินทางระหว่างกันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป การยกเลิกวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทยและจีนที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ข้อดีของการ ยกเลิกวีซ่า การ ยกเลิกวีซ่า ถาวรระหว่างไทยและจีน มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทยและชาวจีนสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ผู้ประกอบการไทยและชาวจีนสามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การยกเว้นวีซ่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีนที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว! 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐 www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ COP28 การประชุมในประเด็น “เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” ที่ยังไม่มีบทสรุป FDI20/12/2023 การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28)… Read More FDI Group เปิดบูธ SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว” FDI30/11/2023 บริษัท FDI Group… Read More “BLACKPINK” ในฐานะฑูต “ ด้านสิ่งแวดล้อม “ ณ […]

COP28 化石燃料からの「脱却」を呼びかけて閉幕

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28) จัดขึ้นที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก 197 ประเทศเข้าร่วม โดยประเทศต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ถกเถียงกันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผลสรุปการประชุมมีดังนี้ ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิงลึกอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง 1.5 องศาเซลเซียส เรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็น 3 เท่าภายในปี 2030 เร่งความพยายามในการลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง เรียกร้องให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม การประชุม COP28 ครั้งนี้ยังมีประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน เรื่อง “การเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” กลุ่มประเทศที่สนับสนุนการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ระบุว่า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลก เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุรุนแรง ในทางกลับกัน กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ เช่น ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย และอินโดนีเซีย ระบุว่า การยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา โดยจุดยืนของประเทศไทย คือ การมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ภายในปี 2573 โดยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ภายในปี 2573 และจะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศเศรษฐกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงประชาชนทุกภาคส่วน โดยสรุป การประชุม COP28 ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่จำเป็นต้องหารือกันต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากการประชุมครั้งที่ 28 และการประชุมที่ผ่านๆมา จะเห็นได้ว่า นานาประเทศให้ความสำคัญและตื่นตัวกันเป็นอย่างมากกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุด ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเรื่องข้อกฏหมายเข้ามาควบคุมอย่างแน่นอน และประเทศไทยที่ตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในน้อยที่สุด ภายในปี 2573 ดั้งนั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรเตรียมตัวให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งทาง FDI Accounting and Advisory เป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมธุรกิจของคุณสู่สากล FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ […]

1 2