ビジネスのための5つの会計戦略

5 กลยุทธ์การ ทำบัญชี สำหรับธุรกิจ

ビジネスのための5つの会計戦略

会社の財務状況の把握や意思決定を行う際に大変重要となる経理部門で、企業が採用すべき 5 つの戦略を紹介します。

1. 適切な会計ソフトウェアの選択

1. 適切な会計ソフトウェアの選択

会計ソフトは多数ありますが、その企業にあったソフトを導入することで、手作業を減らし、時間を節約し、作業効率を高めることができます。 適切な会計ソフトウェアを選択するにはどのような事を注意すべきでしょうか。

 • 企業の規模と種類 会計ソフトウェアにはさまざまな種類があります。 それぞれのタイプによって機能や価格が異なります。 中小企業では、一般的な会計機能を提供する基本的なソフトウェアが必要な場合があります。 大規模またはより複雑なビジネスでは、在庫管理などの高度な機能を備えたソフトウェアが必要になる場合があります。
 • 機能 収入と支出を記録する 台帳会計、給与計算、在庫管理、請求書発行など、必要な機能を検討します。
 • 予算 会計ソフトは価格が異なります。 機能とユーザー数によって異なります。
 • 使いやすさ 会計ソフトウェアは使いやすく、理解しやすく、複雑ではない必要があります。
 • アフターサービス 会計ソフトには使い方の指導やトラブル対応などのアフターサービスが充実していることが求められます。
2. 金融取引を定期的に記録

2. 金融取引を定期的に記録

簿記において金融取引の記録が重要なのはなぜですか?

 • 財務追跡は、ビジネスが利用可能な現金を把握するのに役立ちます。
 • 財務計画は、追加投資すべきかどうかなど、情報に基づいた財務上の決定を下すのに役立ちます。
 • 税金の管理 正確な財務情報は、税金を正しく期限内に申告するのに役立ちます。
 • 信頼の構築 透明性のある財務記録。 投資家、顧客、パートナーとの信頼性の構築に役立ちます。
3. 財務諸表を定期的に作成

3. 財務諸表を定期的に作成

財務諸表は、企業の財務状況を理解するのに役立つ重要なツールです。

 • 事業の財務状況を把握するのに役立ちます。
 • 強み、弱み、機会、脅威を分析します。
 • 効果的なビジネス上の意思決定を行うことができます。
 • 財務を計画し、結果を追跡します。
 • 経済的な問題を防ぎます。
 • トランザクションの正当性を検証できます。
 • 投資家や債権者との信頼度を高めます。

財務諸表の主な構成要素は次のとおりです。

 • 財政状態計算書 (貸借対照表)は、資産、負債、自己資本からなる会計期間末の財務状況を示します。
 • 損益計算書には、会計期間の経営成績が表示されます。
 • 株主資本等変動計算書は、会計期間中の所有者資本の変動を示します。
 • 財務諸表の情報については財務諸表に関する注記で詳しく説明されています。
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ ทำบัญชี

4. 財務データの分析

財務データ分析は、財務状況を理解するのに役立つ重要なツールです。 パフォーマンス そしてビジネスの可能性を財務データで分析するにはさまざまな方法があります。一般的に使用される方法の例は次のとおりです。

 • 財務諸表分析 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ フロー計算書のデータを分析します。
 • 財務比率分析 利益率 負債比率 業績とリスクを評価するため、流動比率などの財務比率を計算します。
 • 分析 DuPont 自己資本利益率に影響を与える要因を分析します。
 • コスト-ボリューム-利益分析 コスト間の関係を分析します。
 • 損益分岐点分析 事業が損失を被らない売上のレベルを評価するため、損益分岐点を計算します。
5. ปรึกษานักบัญชี มืออาชีพ

5. 専門の会計士に相談

専門の会計士が会計に関するアドバイスを提供します。 これにより、ビジネスが合法的かつ効率的に運営されるようになります。 また、会計コンサルティングサービスの種類としては、以下のようなサービスも多数提供しています。

 • 会計 財務諸表の作成と税金の提出などの金融取引を記録します。
 • 監査 財務諸表の正確性をチェックします。
 • 節税対策 合法的に税金を減らす方法を見つけます。
 • 財務コンサルティング 資金管理など財務に関するアドバイスを提供します。
 • その他のサービス 給与計算サービス、給与計算サービス、原価計算サービスなど。
บริการด้านการ ทำบัญชี

総合的なサービスを提供するプロのビジネス コンサルタントをお探しの場合 FDI Accounting & Advisory は、専門家、経験、知識を備えた会計会社です。 28 年以上の実績により、会計問題を簡単に管理できます。月額サービスと年間サービス 、月次財務諸表 P.N.D. 3、53、54 および P.P. 30、36 、口座閉鎖サービス、財務準備サービスなども提供しています。

FDI Accounting & Advisory Co.,Ltd.

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

関連記事

監査の必要性とは?

監査の必要性

การ ตรวจสอบบัญชี เป็นกระบวนการที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...

Read More