事業内容

タイ進出・各種ライセンス取得

บริการจดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ

タイでのビジネス立上げ、拡張、クローズのご相談など
全て日本語でご案内いたします。

Banner FDI

FDIは皆さまと共に歩みます

FDIは皆さまと共に歩みます

FDIは皆さまと共に歩みます

เราสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

タイ商務省への登記、変更など

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก !

FDI A&A ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ ครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • จดทะเบียนมูลนิธิ
 • จดทะเบียนสมาคม
 • จดทะเบียนการค้า
 • 営業許可を申請する
 • その他の関連サービス

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

บริการคุ้มค่าคุ้มราคา

ให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

ประสบการณ์มากกว่า 28 ปี

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร や、 ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • เป็นรหัสประจำตัว 13 หลัก ใช้ในการยื่นเสียภาษีอากรทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • นิติบุคคลใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่ได้จากกรมสรรพากร
 • ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกรมสรรพากร
 • ใช้ในการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้ประกอบการที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้บริโภค เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราภาษีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 7%
 • ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องมีหน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร
 • มีประโยชน์สำหรับธุรกิจในการขอคืนภาษีซื้อ

บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ

การจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อข้อมูลในทะเบียนการค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น เปลี่ยนชื่อกิจการ เปลี่ยนที่อยู่ เพิ่มหรือลดทุน เปลี่ยนกรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

บริการขอใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานผู้แทน

สำนักงานผู้แทน หมายถึง สถานที่ประกอบธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยนิติบุคคลต่างประเทศ เพื่อประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการขาย หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของนิติบุคคลต่างประเทศในประเทศไทย 

บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเป็นขั้นตอนสำคัญ

 • บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • บุคคลต่างด้าวที่ต้องการถือหุ้นเกิน 49% ในบริษัทไทย

คุณสมบัติของผู้ขอ

 • บุคคลธรรมดาต่างด้าว
 • นิติบุคคลต่างประเทศ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์ม ต.2 หรือ ต.6
 • 社内レターの記事
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ

事業内容

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
 • 必要書類の準備
 • ยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
 • ติดตามผล

บริการขอใบอนุญาต อย.

FDA(タイ保険省食品医薬品局)認可取得 ย่อมาจาก “ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

ประเภทของใบอนุญาต อย.

 • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
 • ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
 • ใบอนุญาตผลิตยา
 • ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
 • ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

ทำไมต้องขอใบอนุญาต อย. ?

 • เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
 • เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
 • เพื่อเป็นการป้องกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

日本人・タイ人コンサルタントが
お客様のご要望をお伺いします
まずはお問い合わせください