FDI

ผู้ตรวจสอบบัญชี คืออะไร? ทำอะไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ Auditor เปรียบเสมือน “หมอ” ของธุรกิจ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ของข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะงบการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ใช้ข้อมูล เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้บริหาร ฯลฯ ว่า ข้อมูลทางการเงินนั้น สะท้อนภาพสถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของกิจการได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีหรือไม่ หน้าที่หลักของผู้ตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วย วางแผนการตรวจสอบ: วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ กำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ทดสอบการควบคุมภายใน: ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในของธุรกิจ เพื่อพิจารณาว่าสามารถป้องกันและตรวจจับความผิดพลาดได้หรือไม่ ตรวจสอบธุรกรรม: ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บันทึกการบัญชี ว่าถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐาน และหลักการบัญชีหรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยง: ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่องบการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ เขียนรายงานการตรวจสอบ: สรุปผลการตรวจสอบ ระบุข้อบกพร่อง ความผิดพลาด และแสดงความเห็นต่อผู้ใช้ข้อมูล คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดี ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง […]

โอกาสขยายตลาดในประเทศ CLMV สำหรับธุรกิจนวัตกรรมและ DeepTech

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) FDI Accounting and Advisory Co., Ltd. บริษัท ทวีกิจทรัพย์เพิ่มพูน จำกัด และ Sundae Solutions Co., Ltd. จัดงานสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของการขยายตลาดในประเทศ CLMV สำหรับธุรกิจนวัตกรรม และ DeepTech” พบกับ 5 กูรูที่จะพาคุณเจาะลึกการเข้าถึงตลาดCLMV และกลยุทธ์การทำ Online Marketing Solution ให้โดนใจลูกค้า บรรยายพิเศษโดย คุณวรมินทร์ ถาวราภา รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน Exim Bank ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจตลาดCLMVในมุมมองของ Exim Bank โอกาสและความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศCLMV คุณนันทพัชร ณ สงขลา Business Development Manager จาก FDI Accounting and Advisory […]

โอกาสทองของธุรกิจในตลาด carbon credit ไทย

กระแสโลกร้อน กำลังเร่งให้หลายประเทศทั่วโลกมุ่งสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ส่งผลให้เกิด ตลาดคาร์บอนเครดิต ที่มีมูลค่ามหาศาล กลายเป็น โอกาสทองของธุรกิจไทยในหลายภาคส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน บทความนี้จะมาพูดถึง ตลาด carbon credit ไทย ตลาดคาร์บอนเครดิตคืออะไร? ตลาดคาร์บอนเครดิต เปรียบเสมือนตลาดซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดย 1 หน่วยคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินโควต้าที่กำหนด จำเป็นต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าโควต้า ทำไมธุรกิจไทยต้องจับจ้องตลาดคาร์บอนเครดิต? ตลาดขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว: คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดคาร์บอนเครดิตโลกจะแตะ 50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการคาร์บอนเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสสร้างรายได้ใหม่: ธุรกิจไทยสามารถสร้างรายได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และนำคาร์บอนเครดิตที่เหลือมาขายในตลาด หรือลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อขาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว: ภาครัฐไทยมีนโยบายส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนธุรกิจสีเขียว เปิดทางให้ธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน […]

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือ ตัวชี้วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ เปรียบเสมือนรอยเท้าคาร์บอนที่บ่งบอกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัดออกมาในหน่วย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีความสำคัญต่อทั้งบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวม ช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท คาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO) สำหรับอันดับแรกของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท คือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององคกร์ โดยวัดผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เช่น การใช้พลังงาน การผลิตสินค้า การขนส่ง วัตถุดิบ ฯลฯ ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Scope) ดังนี้ Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกิจกรรมขององค์กร […]

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นคือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint – CFO) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คืออะไร? คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กร Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้เครื่องจักร การปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ Scope 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก Scope 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การขนส่งสินค้า การเดินทางของพนักงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประโยชน์ของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วยให้องค์กรทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ช่วยให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน กำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เมื่อทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย: การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้องค์ประหยัดค่าใช้จ่าย เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร: องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดนักลงทุน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น: […]

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และเติบโตอย่างยั่งยืน บทความนี้จะนำเสนอ 5 กลยุทธ์การบริหารการเงินที่สำคัญสำหรับบริษัทจำกัด 1. จัดทำแผนการเงินและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนแรกในการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพคือการจัดทำงบประมาณ งบประมาณควรระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดหวังทั้งหมด ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงาน  ระบุจุดอ่อน และตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด บริษัทจำกัด ควรติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินเป็นประจำ  เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่แท้จริงกับงบประมาณ  และปรับเปลี่ยนแผนการเงินตามความจำเป็น  การติดตามผลอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป สามารถศึกษาเรื่องงบการเงินได้ที่บทความ งบการเงิน คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกัน 2. บริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจำกัด มีแหล่งเงินทุนหลายประเภท  เช่น เงินทุนจากผู้ถือหุ้น  เงินกู้  และกำไรจากการดำเนินงาน  การจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า  ลดต้นทุน  และเพิ่มผลตอบแทน  ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการเงินทุน เช่น การใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ: เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ตัวอย่างกลยุทธ์ ได้แก่ การเร่งเก็บหนี้ ลดสินค้าคงคลัง และบริหารสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การระดมทุนอย่างชาญฉลาด: เมื่อบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเติม ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย […]

จดทะเบียนบริษัท แล้ว เสียภาษีอย่างไร?

การ จดทะเบียนบริษัท เป็นการยกระดับธุรกิจจากบุคคลธรรมดา สู่การเป็นนิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ และยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา บทความนี้ จะมาอธิบายประเภทของภาษีที่บริษัทต้องเสีย ขั้นตอนการยื่นภาษี และ สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษีสำหรับบริษัท ประเภทของภาษีที่บริษัทต้องเสีย บริษัทที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องเสียภาษีหลักๆ ดังต่อไปนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการทั่วไป โดยทั่วไป อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% แต่มีสินค้าและบริการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% บริษัทที่มียอดขายสินค้าและบริการต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ชำระภาษีเป็นประจำ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและชอบธรรมตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน อยู่ที่ 20% ของกำไรสุทธิ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัท อัตราภาษีขึ้นอยู่กับรายได้ ไม่เกิน 300,000 บาท: ยกเว้น เกิน 300,000 บาท […]

พบกับ FDI ในงาน Intermach2024! : ยกระดับองค์กรสู่อนาคต 4.0

FDI Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจร ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Intermach2024 มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พบกับเราที่บูธ Y9 ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ไบเทคบางนา และพลาดไม่ได้กับวิทยากรจาก FDI Group กับหัวข้อเสวนาสุดพิเศษ “เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเอง ด้วยระบบ Online & Interactive Self-Assessment” 📅 วัน: 17 พฤษภาคม 2567 ⏰ เวลา: 13.00 – 16.30 น. 🏢 ห้อง: GH 201 ไบเทคบางนา พิเศษ! รับฟรี voucher ประเมินโรงงานมูลค่า 12,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงาน! ประโยชน์ของการเข้าร่วมงาน เรียนรู้เทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม 4.0 […]

ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสัมคมได้ หาก “ป่วยโรคหน้าร้อน” ฮีทสโตรก – ท้องเสีย

จากสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่า 40 องศาฯ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมออกมาเตือนโรคร้ายที่มากับหน้าร้อน คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ และ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากการรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำให้ท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ อาการของ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก สำหรับอีกโรค คือ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ภัยร้ายที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทำงานกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ เป็นเวลานานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้คือ อ่อนเพลียเมื่อยล้า ปวดศีรษะ หน้ามืด ตัวร้อนจัด รูขุมขนปิด เหงื่อไม่ออก ตัวสั่น หายใจเร็ว กล้ามเนื้อเป็นตะคริว บางรายอาจมีอาการชักกระตุก และหมดสติ หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบหลบเข้าที่ร่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว หรือวางถุงน้ำแข็งที่คอ รักแร้ และขาหนีบ […]

เปิดตัวบริการใหม่! กับ Carbon Net Zero Event ครอบคลุมทุกงานอีเวนต์

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างมุ่งมั่นสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บริการ Carbon Net Zero Event จาก FDI Accounting and Advisory เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการจัดงานอีเวนต์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่วยให้องค์กรของคุณวางแผน ติดตาม จัดการ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมแผนรองรับเพื่อก้าวเข้าสู่ Carbon Neutral Event FDI Accounting and Advisory นำเสนอบริการ Carbon Net Zero Event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานสัมมนา (Seminar) การจัดประชุมคู่ค้า (Business Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมนานาชาติ (Convention) การจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (Exhibition) อุตสาหกรรมไมซ์ MICE (Meeting, Incentive, Convention, และ […]

1 2 3 14