การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะของงาน และ ขอบเขต อย่างไร ?

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะของงาน และ ขอบเขต อย่างไร ?

การ บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management – HRM) เป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก หน้าที่หลักของ HRM คือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ในบทความนี้ เราจะสำรวจลักษณะและขอบเขตของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจภาพรวมของสาขานี้และความสำคัญที่มีต่อองค์กรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง

ลักษณะของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management หรือ HRM) คือกระบวนการที่จัดการนำเป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรให้มาบรรจบกัน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล คุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย

  • มีอยู่ทั่วไปตามองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจ
  • มุ่งเน้นไปที่ผลของการจัดการมากกว่ากฎเกณฑ์ของหลักการ
  • ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ถึงขีดสุด
  • ส่งเสริมให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่เต็มความสามาร
  • เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรทุกคนทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ
  • มอบหมายงาน และบรรจุแต่งตั้งงานให้กับพนักงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อผลในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตโดยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
  • พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานระดับต่าง ๆ ในองค์กร
  • รวบรวมเอาศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน มีการใช้หลักการและองค์ความรู้ทั้งทางจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การตลาด ฯลฯ ในการบริหารและจัดการบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

HRM เป็นสาขาที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร งานหลักของ HRM รวมถึง

1. การสรรหาและเลือกบุคคลที่เหมาะสม

หน้าที่หลักของบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การสรรหาและเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานในองค์กร กระบวนการนี้รวมถึงการเรียกสมัคร, การทดสอบ, การสัมภาษณ์, และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัคร

2. การฝึกอบรมและพัฒนา

HRM ต้องวางแผนและจัดการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้พร้อมที่จะดำเนินงานอย่างมีความสามารถ โดยการให้การฝึกอบรมและพัฒนาการรู้เรื่องความสามารถทางเทคนิคและทักษะระหว่างที่ทำงาน

3. การจัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

HRM ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้มีผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

4. การจัดการการประเมินและประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนและจัดการกระบวนการการประเมินและประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะของพนักงาน

5. การจัดการความรุนแรงในที่ทำงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องจัดการกับความรุนแรงในที่ทำงานและวางแผนในการป้องกันความรุนแรงและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

6. การจัดการการเรียนรู้และพัฒนาการรู้ในองค์กร

HRM ต้องสร้างโครงสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาการรู้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

7. จัดการสวัสดิการของพนักงาน

HRM ต้องดูแลสวัสดิการ สิทธิที่ควรได้รับตามให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน เช่น ประกันสังคม ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดูแลด้านสุขภาพและความปลอกภัยของพนักงาน เป็นต้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของพนักงานในองค์กร หน้าที่หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการจัดการทรัพยากรบุคคลแล้ว การพัฒนาและฝึกอบรม การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ การวางแผนการเลิกจ้างและการเกษียณอายุ และการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน การทำงานที่มีประสิทธิภาพในสาขานี้จะช่วยองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในการแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในธุรกิจและก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

หากท่านใดที่สนใจหางานด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตำแหน่ง HR มีอะไรบ้าง? อยากเป็น HR ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? กับ FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ให้บริการทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการหางาน และ บริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ HR Consult ที่จะช่วยให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการ HR Consult ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฏระเบียบบริษัท และข้อตกลงในการจ้างงาน ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ การบริหารคน ด้วยพลังของ Soft Skill !

ทักษะ การบริหารคน ด้วยพลังของ Soft Skill !

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ เทรนด์การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานจึงไม่ใช่แค่ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว...

Read More