การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ HRD ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาทัศนคติ

ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD) มีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่ทำ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กร
 • สร้างศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ทันสมัย จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร
 • รักษาพนักงาน การพัฒนาบุคลากรให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์กร จะช่วยรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

การพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และความสามารถให้กับบุคลากร โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปราย การเล่นเกม เป็นต้น
 • การพัฒนาทักษะ (Skill Development) เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบุคลากร เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
 • การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) เป็นการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบุคลากร เช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น
 • การพัฒนาความสามารถ (Competency Development) เป็นการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบุคลากร เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับบุคลากร เช่น บุคลิกภาพที่มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพที่มีความอดทน บุคลิกภาพที่มีความยืดหยุ่น เป็นต้น
 • การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) เป็นการพัฒนาทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร เช่น ทัศนคติที่มุ่งมั่นในการทำงาน ทัศนคติที่รักการเรียนรู้ ทัศนคติที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

การพัฒนาองค์กรเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) เป็นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organizational Design) เป็นการกำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
 • การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Development) เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานและประสบความสำเร็จ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน
 • การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Development) เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การพัฒนาระบบการวัดผล (Performance Measurement System Development) เป็นการพัฒนาระบบการวัดผลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีดังนี้

 • เน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต
 • เน้นการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Skills) เนื่องจากองค์กรต้องการบุคลากรที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • เน้นการพัฒนาทักษะด้านการทำงานข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Skills) เนื่องจากโลกาภิวัตน์ทำให้องค์กรต้องทำงานกับบุคลากรจากหลากหลายวัฒนธรรม
 • เน้นการพัฒนาทักษะด้านการทำงานกับระบบอัตโนมัติ (Automation Skills) เนื่องจากระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

HRD เป็นกระบวนการสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและสามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

ซึ่งทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ HR Consult ที่จะช่วยให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการ HR Consult ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฏระเบียบบริษัท และข้อตกลงในการจ้างงาน ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง