การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นกระบวนการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคตที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ และทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งวันนี้ทาง FDI A&A จะพาไปเจาะลึกการวางปผนทรัพยากรมนุษย์กันค่ะ หากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย!

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 • การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Demand Analysis) เป็นขั้นตอนที่ศึกษาและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายขององค์กร แผนกลยุทธ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กร และแนวโน้มของตลาดแรงงาน
 • การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Human Resource Inventory Analysis) เป็นขั้นตอนที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของพนักงาน
 • การเปรียบเทียบความต้องการและกำลังคนที่มีอยู่ (Demand-Supply Analysis) เป็นขั้นตอนที่เปรียบเทียบความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตกับกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อระบุความแตกต่างระหว่างทั้งสองส่วน ซึ่งอาจเป็นความแตกต่างในด้านปริมาณหรือคุณภาพ
 • การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning Strategies) เป็นขั้นตอนที่พัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างความต้องการและกำลังคนที่มีอยู่ โดยกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์อาจรวมถึงกลยุทธ์การสรรหา กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การย้ายงานภายในองค์กร และกลยุทธ์การเลิกจ้าง
 • การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนที่องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและภารกิจขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดตำแหน่งงาน การกำหนดโครงสร้างองค์กร การกำหนดอัตรากำลังคน

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีประโยชน์ต่อองค์การหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากองค์กรสามารถจัดหาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ
 • ช่วยองค์กรสามารถลดต้นทุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากองค์กรสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยองค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
 • ช่วยองค์กรสามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถไว้กับองค์กร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

 • สภาพแวดล้อมขององค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ
 • กลยุทธ์ขององค์กร เช่น กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การลดต้นทุน กลยุทธ์การขยายตลาด
 • ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ตัวอย่างการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น องค์กรแห่งหนึ่งมีแผนที่จะขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้และทักษะในการทำงานในต่างประเทศ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อหาพนักงานที่มีทักษะดังกล่าวมาทำงาน

 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ องค์กรแห่งหนึ่งมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะด้านวิศวกรรมและการตลาด องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่หรือสรรหาพนักงานใหม่ที่มีทักษะดังกล่าวมาทำงาน

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด โดยจะช่วยให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

โปรแกรม payroll

หากท่านใดที่สนใจหางานด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตำแหน่ง HR มีอะไรบ้าง? อยากเป็น HR ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? กับ FDI Recruitment บริษัทจัดหางาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ให้บริการทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการหางาน และ บริษัทที่ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ HR Consult ที่จะช่วยให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการ HR Consult ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฏระเบียบบริษัท และข้อตกลงในการจ้างงาน ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง