ความแตกต่างระหว่างการขอ BOI กับ IEAT

ความแตกต่างระหว่างการขอ BOI กับ IEAT

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทั้งสองหน่วยงานมีบทบาทที่แตกต่างกัน ทำให้การขอ BOI หรือ IEAT จะมีความแตกต่างกันไปด้วย  ซึ่งทั้ง BOI และ IEAT มีความเชื่อมโยงกันในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

BOI คืออะไร

BOI เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุน โดยออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ครอบคลุมทั้งด้านภาษีอากร การลงทุน แรงงาน การเงิน การตลาด และอื่น ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอุตสาหกรรม มูลค่าการลงทุน การสร้างงาน การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรของ BOI ที่สำคัญ ได้แก่

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
 • ลดหย่อนภาษีอากรขาเข้า

สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของ BOI ที่สำคัญ ได้แก่

 • ผ่อนผันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
 • อนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักร
 • อนุญาตให้นำส่งเงินปันผลออกนอกราชอาณาจักร

IEAT คืออะไร

IEAT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม เพื่อเป็นสถานที่รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดย IEAT มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 60 แห่ง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมของ IEAT ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบครัน เหมาะสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมทุกประเภท

สิทธิประโยชน์ของ IEAT ที่สำคัญ ได้แก่

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรจาก BOI
 • สิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน เช่น ขายที่ดินให้เช่าที่ดิน
 • สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ถนน ท่อระบายน้ำ
 • สิทธิประโยชน์ด้านการบริหาร เช่น บริการด้านแรงงาน บริการด้านการเงิน

การเปรียบเทียบ BOI กับ IEAT

ตารางต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบ BOI กับ IEAT ในด้านต่าง ๆ

หัวข้อ

BOI

IEAT

หน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้าที่หลัก

ส่งเสริมการลงทุน

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ประเภทของสิทธิประโยชน์

ภาษีอากร การลงทุน แรงงาน การเงิน การตลาด

ภาษีอากร ค่าเช่าที่ดิน สาธารณูปโภค

เป้าหมาย

ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้อดีและข้อเสียของ BOI และ IEAT

ข้อดีของ BOI

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่ครอบคลุมและหลากหลาย
 • สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
 • ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติ

ข้อเสียของ BOI

 • ขั้นตอนการพิจารณาขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีความซับซ้อน
 • เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนบางราย

ข้อดีของ IEAT

 • นิคมอุตสาหกรรมของ IEAT ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบครัน
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม
 • มีต้นทุนค่าเช่าที่ดินที่ต่ำกว่านิคมอุตสาหกรรมเอกชน

ข้อเสียของ IEAT

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรน้อยกว่า BOI
 • สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนไม่ครอบคลุมเท่า BOI

แนวทางการเลือกใช้ BOI หรือ IEAT

การเลือกว่าจะขอ BOI หรือ IEAT ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • ประเภทของอุตสาหกรรม
 • ที่ตั้งของโรงงาน
 • วัตถุประสงค์ของการลงทุน

โดยหากนักลงทุนต้องการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่ครอบคลุมและหลากหลาย ควรพิจารณาขอ BOI เพื่อรับการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ดี หากนักลงทุนต้องการความสะดวกในการประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรมของ IEAT อาจตอบโจทย์มากกว่า

การขอ BOI และ IEAT ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทั้งสองหน่วยงานมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

FDI Accounting & Advisory เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและก้าวนำหน้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งช่วยยื่นขอสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่ นอกจากนี้เราให้ บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึง ขอ BOI ด้วยเช่นกัน ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ธุรกิจของคุณต้องการ !

ที่ปรึกษาบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ธุรกิจของคุณต้องการ !

ในยุคที่เศรษฐกิจแข่งขันสูง ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน...

Read More
เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ...

Read More