คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท ?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คือ ตัวชี้วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ เปรียบเสมือนรอยเท้าคาร์บอนที่บ่งบอกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัดออกมาในหน่วย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)

การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีความสำคัญต่อทั้งบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวม ช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

คาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO)

สำหรับอันดับแรกของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท คือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององคกร์ โดยวัดผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เช่น การใช้พลังงาน การผลิตสินค้า การขนส่ง วัตถุดิบ ฯลฯ ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักลงทุนและลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Scope) ดังนี้

 • Scope 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงาน การใช้เครื่องจักร
 • Scope 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมาจากภายนอก
 • Scope 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การเดินทางของพนักงาน การจัดส่งสินค้า การผลิตวัตถุดิบ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product - CFP)

วัดผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเริ่มต้นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จนสิ้นสุด ซึ่งข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 • การจัดหาวัตถุดิบ: ขั้นตอนนี้รวมถึงการเก็บเกี่ยวพืชผล และการเลี้ยงสัตว์
 • การผลิต: ขั้นตอนนี้รวมถึงกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ การประกอบชิ้นส่วน และการบรรจุภัณฑ์
 • การขนส่ง: ขั้นตอนนี้รวมถึงการขนส่งวัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้ว และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • การใช้งาน: ขั้นตอนนี้รวมถึงการใช้พลังงาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
 • การกำจัดซากผลิตภัณฑ์: ขั้นตอนนี้รวมถึงการรีไซเคิล การเผาไหม้ หรือการฝังกลบผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product - CFP) - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรม (Event Carbon Footprint)

วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า งานแต่งงาน ฯลฯ  การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมช่วยให้ผู้จัดงานวางแผนจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืน เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และหาวิธีชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Carbon Neutral Event

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรม (Event Carbon Footprint) - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

ประโยชน์ของการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • กระตุ้นให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เมื่อทราบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว จะสามารถระบุจุดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด และหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) องค์กรสามารถนำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: องค์กรที่วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแสดงให้ผู้บริโภคทราบ จะสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กรที่วัดและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบใหม่ๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลก
 • ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม: การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรและบุคคลที่วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริการให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียว - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท

FDI Accounting and Advisory มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของคุณสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกพร้อมช่วยคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีกี่ประเภท สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้เลย

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา BCG (Bio-Circular-Green Economy Business Model)
 • บริการประเมิน และ จัดทำ Carbon Footprint and Carbon Credit
 • บริการจัดเก็บข้อมูล Green House Gas Report รายเดือน และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • ให้คำปรึกษาโครงการ BCG – ESG ระยะยาว
 • บริการ Carbon Net Zero event
 • บริการ Energy Dashboard Platform ครอบคลุม Scope 1,2 และ 3
 • บริการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Carbon Management และ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทำไมต้องเลือกเรา

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำปรึกษาที่ตรงจุด
 • นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

พิเศษ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร (CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

Read More
บริการ carbon neutral event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ทุกประเภท!

เปิดตัวบริการใหม่! กับ Carbon Net Zero Event ครอบคลุมทุกงานอีเวนต์

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างมุ่งมั่นสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

Read More