คาร์บอนเครดิต คืออะไร?

คาร์บอนเครดิต คืออะไร

คาร์บอนเครดิต คืออะไร?

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่บุคคลหรือองค์กรได้รับจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปรียบเสมือน “ใบอนุญาต” ที่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิต โดย 1 คาร์บอนเครดิต เท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่างๆ เช่น การปลูกป่า การใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดทำ คาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการจัดทำ คาร์บอนเครดิต

1. การพัฒนาโครงการ

 • กำหนดประเภทโครงการ ว่าจะเป็นโครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างโครงการ เช่น การใช้พลังงานทดแทน การปลูกป่า การจัดการของเสีย ฯลฯ
 • ออกแบบโครงการ โดยระบุวิธีการลดหรือกักเก็บคาร์บอน ประมาณการปริมาณก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ
 • ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับโครงการ เช่น มาตรฐาน T-VER ของไทย มาตรฐาน Gold Standard มาตรฐาน VCS ฯลฯ

2. การขึ้นทะเบียนโครงการ

 • ยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยในไทยยื่นกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
 • เตรียมเอกสารประกอบ รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ฯลฯ
 • อบก. พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ

3. การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 • จ้างหน่วยตรวจสอบอิสระ หน่วยตรวจสอบจะตรวจสอบและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือกักเก็บได้จริง
 • ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน หน่วยตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูล เอกสาร สถานที่ การดำเนินงาน ฯลฯ
 • ออกใบรับรองคาร์บอนเครดิต หน่วยตรวจสอบจะออกใบรับรองจำนวนคาร์บอนเครดิตที่โครงการได้รับ

4. การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต

 • ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงราคาและปริมาณคาร์บอนเครดิต
 • ดำเนินการซื้อขายผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตในไทย โดยใช้ระบบ T-VER Credit
 • อบก. ตรวจสอบและบันทึกการซื้อขาย

5. การชดเชยคาร์บอนเครดิต

 • ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน
 • แจ้งความประสงค์การใช้คาร์บอนเครดิตต่อ อบก.
 • อบก. ตรวจสอบและยกเลิกคาร์บอนเครดิตจากบัญชีผู้ซื้อ
ประโยชน์ของ คาร์บอนเครดิต

ประโยชน์ของ คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) มีประโยชน์มากมายภายในและนอกองค์กรทั้งต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และต่อโลกโดยรวม ดังนี้

1. ประโยชน์ต่อผู้ซื้อ

 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของบริษัทหรือองค์กร
 • ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกปรับ ค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

2. ประโยชน์ต่อผู้ขาย

 • สร้างรายได้ เพิ่มเติมจากการขายคาร์บอนเครดิต
 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีและวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

3. ประโยชน์ต่อโลก

 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส่งเสริมการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน
 • สร้างงาน ในภาคสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างโครงการที่สามารถสร้าง คาร์บอนเครดิต

ตัวอย่างโครงการที่สามารถสร้าง คาร์บอนเครดิต

 • โครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานลม
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น โครงการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
 • โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
 • โครงการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งที่ปล่อยมลพิษน้อย เช่น โครงการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า โครงการสนับสนุนการใช้รถสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย สามารถเข้าไปอ่านต่อได้บทความ โครงการในการทำคาร์บอนเครดิต มีอะไรบ้าง ? ที่ทางเราได้รวบรวมมาไว้ให้ท่านแล้ว และหากท่านใดกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม FDI Accounting and Advisory พร้อมให้บริการและช่วยเหลือท่านในทุกๆขั้นตอนเพื่อเดินหน้าสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียว

FDI Accounting and Advisory มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของคุณสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกพร้อมช่วยคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา BCG (Bio-Circular-Green Economy Business Model)
 • ให้คำปรึกษาโครงการ Carbon Emission Management
 • บริการประเมิน และ จัดทำ Carbon Footprint and Carbon Credit
 • บริการจัดเก็บข้อมูล Green House Gas Report รายเดือน และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • บริการ Energy Dashboard Platform ครอบคลุม Scope 1,2 และ 3
 • ให้คำปรึกษาการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการรับรองที่เกี่ยวข้อง
 • บริการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Carbon Management และ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทำไมต้องเลือกเรา

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำปรึกษาที่ตรงจุด
 • นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

พิเศษ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร (CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

Read More