คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คืออะไร

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คืออะไร

คาร์บอนเครดิต หรือ Carbon Credit คือ หน่วยวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือกักเก็บได้ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) คาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าที่กำหนดไว้

Carbon Credit คือสิ่งที่สามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดคาร์บอน (Carbon Market) โดยผู้ที่มีความต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เปรียบเสมือนการซื้อสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้น

ประเภทของคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Projects: ERPs) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการปลูกป่า โครงการผลิตพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น
 • คาร์บอนเครดิตจากโครงการเครดิตคาร์บอน (Carbon Credits Program) เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคครัวเรือน เป็นต้น

ประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต

สำหรับประโยชน์ที่ส่งผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายของ Carbon Credit คือ

 • ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ
  • ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทหรือองค์กร
  • ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกปรับค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ประโยชน์สำหรับผู้ขาย
  • เป็นแหล่งรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต
  • ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon Market)

ตลาด Carbon Credit คือ ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยผู้ซื้อและขายคาร์บอนเครดิตสามารถพบปะกันผ่านตลาดคาร์บอนเครดิตหรือผ่านตัวแทนซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งตลาดคาร์บอน

แนวโน้มของคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิตมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคาดว่าตลาดคาร์บอนเครดิตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิต ได้แก่

 • ความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในทั่วโลกมีประเทศต่างๆ ประกาศเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 หรือเร็วกว่านั้น
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยให้ภาครัฐและเอกชนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นในตลาด
 • การยอมรับคาร์บอนเครดิตจากภาคธุรกิจและผู้บริโภค ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และมีความตื่นตัวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของ McKinsey & Company คาดการณ์ว่าความต้องการคาร์บอนเครดิตทั่วโลกจะอยู่ที่ 3,000-5,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งหมายความว่าตลาดคาร์บอนเครดิตจะมีมูลค่ามหาศาล

สำหรับแนวโน้มของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตตามแนวโน้มของตลาดโลกเช่นกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีความต้องการคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยอยู่ที่ 182-197 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2030

Carbon Credit คือ เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิตมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอนเครดิตมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส คาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยให้คำปรึษาธุรกิจสีเขียวและสนันสนุนธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Business Model) ให้บริการ Business Innovation และ Business Environment Sustainability ให้ความความสำคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจทั้งประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน Carbon Footprint / Carbon Credit ให้คำปรึกษาการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการรับรองที่เกี่ยวข้อง และบริการอิ่นๆ นอกจากนี้หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Carbon Credit คือ อะไร สามารถติดต่อ ตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Carbon Footprint คือ อะไร?

ในโลกปัจจุบันที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ...

Read More