งบการเงิน คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกัน

งบการเงิน คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกัน

งบการเงิน คือ เอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายงานโดยงบดุลงบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแส เงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้บริหาร และในบทความนี้ FDI A&A จะเจาะลึกถึงความสำคัญของงบการเงินและสำรวจองค์ประกอบหลักที่ประกอบเป็นงบการเงินกันค่ะ

วัตถุประสงค์ของการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินจัดทําขั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน การ ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินใน การนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจต่อธุรกิจ นอกจากนี้งบการเงินยังแสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ต่างกัน

งบการเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1. งบดุล (Balance Sheet)

งบดุล หรือที่เรียกว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน จะแสดงภาพรวมของสถานะทางการเงินของบริษัท ณ จุดเวลาที่กำหนด โดยจะแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สินทรัพย์เป็นตัวแทนของสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ ในขณะที่หนี้สินบ่งบอกถึงภาระผูกพันของบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นสะท้อนถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังหักหนี้สินแล้ว ด้วยการวิเคราะห์งบดุล ซึ่งทำให้สามารถประเมินสภาพคล่อง ความสามารถในการละลาย และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า งบกำไรขาดทุน เป็นการสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรและขาดทุนของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้และการจัดการค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบกำไรขาดทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในช่วงเวลาต่างๆ ด้วย

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร/ขาดทุน

3. งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows)

งบกระแสเงินสด แสดงการไหลเข้าและไหลออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และช่วยทำให้เข้าใจถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างเงินสดและการจัดการสภาพคล่อง โดยแบ่งกระแสเงินสดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

กิจกรรมดำเนินงาน ประกอบด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจหลักของธุรกิจ

กิจกรรมการลงทุน ประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์

กิจกรรมจัดหาเงิน เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหนี้ ทุน หรือการจ่ายเงินปันผล

4. คำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น จะสรุปการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงรายการต่างๆ เช่น รายได้สุทธิ เงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงทุน คำแถลงนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการใช้ทุน และติดตามว่าฐานะทุนของบริษัทมีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

การทำงบการเงินมีประโยชน์ต่อใครบ้าง?

  • ตัวธุรกิจเอง : การทำงบการเงินช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เช่น กำไรขาดทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และสัดส่วนการเงินต่างๆ ที่ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ผู้ลงทุน : การทำงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
  • ธนาคารและเอกสารประกัน : ธนาคารและบริษัทประกันใช้ข้อมูลการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจ เพื่อให้บริการเงินกู้หรือการประกันที่เหมาะสม
  • รัฐบาล : ใช้ข้อมูลการเงินเพื่อการตรวจสอบภาษีและการประเมินค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อการกำกับดูแลและการเฝ้าระวังทางกฎหมาย
  • พนักงาน : การทำงบการเงินช่วยให้พนักงานเข้าใจสุขภาพการเงินของบริษัท และสามารถปรับตัวต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัทได้ตรงตามที่กำหนด

งบการเงิน คือ สิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางการเงินของบริษัท และการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีการพิจารณาและตีความอย่างรอบคอบ รับข่าวสารและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล!

โดย FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทรับจัดทำงบการเงินและทำบัญชีที่มีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 25 ปี ที่ซึ่งจะช่วยจัดการเรื่องบัญชีของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ให้บริการทั้งรายเดือน และ บริการรายปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี งบการเงินรายดือน ยื่นภาษีรายเดือนทั้งแบบ ภงด.3 , 53 , 54 และ ภพ.30 , 36 นอกจากนี้ยังให้บริการปิดบัญชีและจัดทำงาบการเงิน และอื่นๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ! แต่ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน คืออะไร ทางเราก็พร้อมจะให้คำตอบ เพียงแค่ติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างได้เลย

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาธุรกิจในแนวการแข่งขันที่สูงขึ้น

ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่...

Read More