จดจัดตั้งบริษัท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

จดจัดตั้งบริษัท ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

การจดจัดตั้งบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งจากบทควงามก่อนหน้าทาง FDI A&A ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการจดจัดตั้งบริษัท ความสำคัญ และข้อดี-ข้อเสียกันมาบ้างแล้ว บทความความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดจัดตั้งบริษัท เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมเอกสารที่ใช้ได้อย่างครบถ้วน หากพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ!

การจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ใช้เอกสารในการจดทะเบียน ดังนี้

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) หรือ หน้าหนังสือรับรอง

คือ เอกสารที่รับรองว่าบริษัทหรือธุรกิจที่ดำเนินกิจการดังกล่าวนี้ ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)

คือ เอกสารที่ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย เอกสารนี้มีไว้เพื่อแสดงให้ทราบถึงจุดประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการก่อตั้งบริษัท ว่าจัดตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลใด โดยมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ก่อตั้ง เช่น ชื่อบริษัท ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ของบริษัท รวมถึงทุนจดทะเบียนบริษัทด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงเจตจำนงของบริษัทต่อรัฐและบุคคลทั่วไป

4. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

คือ เอกสารที่กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมี แบบ ว. สำเร็จรูปมาให้เราเลือกใช้ 5 แบบ สามารถเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของเรา หรือ เพิ่มตามวัตถุประสงค์ของบริษัทท่านได้เลย

5. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

คือ แบบที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทุนของบริษัท รายละเอียดหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น จำนวนเงินที่บริษัทได้รับค่าหุ้น หรือชื่อกรรมการผู้ที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

6. แบบกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)

คือ รายละเอียดกรรมการเป็นแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลกรรมการเข้าใหม่

7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

คือ แบบที่แสดงให้เห็นว่าในบริษัทนี้มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอยู่บ้าง โดยมีข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นและมูลค่าราคาพาร์ของหุ้น เลขหมายหุ้น และวันที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น

8. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

9. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

10. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

11. หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

12. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่ถึง 50% ของทุนจดทะเบียน

หรือกรณีบริษัทจำกัด ไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นแต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัทให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออก ให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยประกอบคำขอจดทะเบียนโดยเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

13. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

14. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง

15. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน

16. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

การเตรียมเอกสารในการจัดจดตั้งบริษัทให้ครบถ้วนนอกจากจะช่วยให้การจดจัดตั้งบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่อาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาต่างๆได้อีกด้วย หากท่านใดต้องการจดทะเบียนบริษัทแต่ยังลังเลว่าจะจ้างบริษํทรับจดทะเบียนบริษัทดีไหม ลองอ่านบทความ ริการรับจ้างจดทะเบียนบริษัทดีจริงไหม ? เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ ขอแนะนำ FDI Accounting & Advisory ให้บริการจดทะเบียนบริษัทที่ครบจบในที่เดียว มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี

ทาง FDI Accounting & Advisory ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ ทำให้วิธีจดจัดตั้งบริษัท หรือการจดทะเบียนบริษัทเป็นง่าย ครบ จบในที่เดียว พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  ซึ่ง บริการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่วิธีจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน ปรึกษา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More