จะเปิดบริษัททั้งที มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ ?

จะเปิดบริษัททั้งที มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ ?

การเปิดบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียมจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเกิดความกังวลและวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น วันนี้ทาง FDI A&A จึงเขียนบทความนี้เพื่ออธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม หากพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ!

ค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ค่าธรรมเนียมในการขอรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภ.พ. 09) และค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองบริษัท ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและทะเบียน เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าจดทะเบียนบริษัท อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจำกัด อยู่ที่ 5,000 บาท และบริษัทมหาชนจำกัด อยู่ที่ 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ อยู่ที่ 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตราประทับบริษัท อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตราประทับบริษัท อยู่ที่ 200 บาท
 • ค่าออกหนังสือรับรองบริษัท อัตราค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองบริษัท อยู่ที่ 100 บาทต่อฉบับ
 • ค่าใช้จ่ายในการขอรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภ.พ. 09) อยู่ที่ 500 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าอุปกรณ์สำนักงาน และค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าโฆษณา เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ

 • ค่าเช่าสำนักงาน ขึ้นอยู่กับขนาดและทำเลที่ตั้งของสำนักงาน โดยค่าเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ อาจอยู่ที่ประมาณ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าจ้างพนักงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานและทักษะของพนักงาน
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้
 • ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น ค่าสินค้าและบริการ ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและประเภทของธุรกิจ
 • การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน

ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับการเปิดบริษัท โดยควรประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท

ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทได้โดย

 • ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคา ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทอย่างละเอียด และเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายราย เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
 • วางแผนล่วงหน้า ผู้ประกอบการควรวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท และเตรียมเงินทุนให้เพียงพอ
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ผู้ประกอบการควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่จำเป็นและสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
 • เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
 • หาแหล่งสินค้าหรือบริการที่มีราคาประหยัด
 • จ้างพนักงานเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็น
 • วางแผนการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัทเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด และวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเปิดบริษัท เพื่อให้สามารถจัดเตรียมเงินทุนได้อย่างเพียงพอและดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า ซึ่งทาง FDI Accounting & Advisory ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ ทำให้การเปิดบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถทำให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นง่าย ครบ จบในที่เดียว พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่ ซึ่ง บริการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ • การจดทะเบียนบริษัท • การขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ • การให้คำปรึกษาด้านภาษี • การให้คำปรึกษาด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี • ช่วยสนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ • ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล • ให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน • ให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียว • ปรึกษา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More