บัญชีบริษัท เครื่องมือสำคัญในการบริหารธุรกิจ

บัญชีบริษัท เครื่องมือสำคัญในการบริหารธุรกิจ

บัญชีบริษัท คือ กระบวนการบันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินของกิจการในรูปแบบของงบการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ กำกับดูแลกิจการ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของบัญชีบริษัท

บัญชีบริษัทมีประโยชน์ต่อกิจการในหลายด้าน ดังนี้

 • ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ โดยงบการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน และกำไรขาดทุน
 • ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ โดยงบการเงินแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรขาดทุน
 • ช่วยให้ทราบความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ โดยงบการเงินแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และกระแสเงินสด
 • ช่วยให้ทราบโอกาสในการลงทุนของกิจการ โดยงบการเงินแสดงถึงโอกาสในการลงทุนของกิจการ เช่น สินทรัพย์และศักยภาพในการเติบโตของกิจการ
 • ช่วยให้ทราบความเสี่ยงของกิจการ โดยงบการเงินแสดงถึงความเสี่ยงของกิจการ เช่น หนี้สินและภาระทางการเงินของกิจการ

ประเภทของบัญชีบริษัท

บัญชีบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • บัญชีแยกประเภท (General Ledger) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยรายการทางการเงินจะถูกบันทึกลงในบัญชีแยกประเภทตามประเภทของบัญชี เช่น บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย และบัญชีอื่นๆ
 • งบการเงิน (Financial Statements) เป็นเอกสารที่แสดงผลสรุปของรายการทางการเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท โดยงบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

กระบวนการจัดทำบัญชีบริษัท

กระบวนการจัดทำบัญชีบริษัทโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

 • รวบรวมเอกสาร เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการทำบัญชี โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายการทางการเงินของกิจการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบวางบิล เป็นต้น
 • บันทึกบัญชี เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำบัญชี โดยบันทึกรายการทางการเงินของกิจการลงในสมุดบัญชีแยกประเภทตามลักษณะของรายการ
 • ทำรายการปรับปรุง เป็นขั้นตอนที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงรายการทางการเงินของกิจการให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น การบันทึกค่าเสื่อมราคา การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น
 • จัดทำงบการเงิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำบัญชี โดยสรุปข้อมูลทางการเงินของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งๆ ลงในงบการเงิน
 • ตรวจสอบบัญชี เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ผู้ทำบัญชีบริษัท

ผู้ทำบัญชีบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการเงิน จัดทำงบการเงิน และให้บริการทางบัญชีอื่นๆ ให้แก่กิจการ ผู้ทำบัญชีบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ผู้ทำบัญชีภายใน (Internal Accountant) เป็นพนักงานของกิจการที่ทำหน้าที่บันทึกรายการทางการเงิน จัดทำงบการเงิน และให้บริการทางบัญชีอื่นๆ ให้แก่กิจการ
 • ผู้ทำบัญชีภายนอก (External Accountant) เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการทางบัญชีแก่กิจการ โดยผู้ทำบัญชีภายนอกมักเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การจัดทำบัญชีบริษัทในประเทศไทย

การจัดทำบัญชีบริษัทในประเทศไทยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถนำบัญชีแยกประเภทมาจัดทำงบการเงินได้ แต่หากกิจการมีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท จะต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ข้อกำหนดในการจัดทำบัญชีบริษัท

ในการจัดทำบัญชีบริษัท กิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

 • ต้องบันทึกรายการทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 • ต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
 • ต้องเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพดี
 • ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย

บัญชีบริษัทเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับกิจการทุกประเภท โดยบัญชีบริษัทช่วยให้กิจการทราบฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ประโยชน์เหล่านี้จะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทรับทำบัญชีที่มีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยจัดการเรื่องบัญชีของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ให้บริการทั้งรายเดือน และ บริการรายปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี งบการเงินรายดือน ยื่นภาษีรายเดือนทั้งแบบ ภงด.3 , 53 , 54 และ ภพ.30 , 36 นอกจากนี้ยังให้บริการปิดบัญชีและจัดทำงาบการเงิน และอื่นๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการ  ของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 พื้นฐานของการจัดทำงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตัดสินใจ การประเมินความสามารถในการทำกำไร...

Read More

เคล็ดลับในการวางระบบบัญชีสำหรับสตาร์ทอัพ!

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจเป็นความพยายามที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จคือ การ...

Read More