ภาษี คาร์บอน กระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

ภาษี คาร์บอน กระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

ภาษี คาร์บอน กระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

เนื่องจากปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม หลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาใช้นโยบาย “ภาษีคาร์บอน” เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาษี คาร์บอน คืออะไร?

ภาษี คาร์บอน เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายหลักคือเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการและประชาชนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

ภาษี คาร์บอน คืออะไร

กลไกการทำงานของ ภาษี คาร์บอน

 • รัฐบาลกำหนดอัตราภาษีคาร์บอน ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
 • ผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีคาร์บอนตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
 • ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาระภาษี
 • ผู้บริโภคอาจจะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

ผลกระทบของ ภาษี คาร์บอน ต่อเศรษฐกิจไทย

ผลกระทบของภาษีคาร์บอนต่อเศรษฐกิจไทยนั้น มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อัตราภาษีคาร์บอน กลไกการจัดเก็บ กลุ่มเป้าหมาย มาตรการสนับสนุนเสริม และความพร้อมของภาคธุรกิจและประชาชน

ผลกระทบเชิงบวก

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ภาษีคาร์บอนจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด พัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือใช้สินค้าที่มีมลพิษน้อยลง
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว: ภาษีคาร์บอนจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน นำไปสู่การเกิดงานใหม่และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศ: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มรายได้ภาษี: รัฐบาลสามารถนำรายได้จากภาษีคาร์บอนไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน: การใช้นโยบายภาษีคาร์บอนจะช่วยให้ไทยปรับตัวเข้ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโลก ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ผลกระทบเชิงลบ

 • ต้นทุนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น: ภาษีคาร์บอนจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ผู้บริโภคอาจมีกำลังซื้อลดลง
 • กระทบต่อภาคธุรกิจ: ภาคธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก อาจได้รับผลกระทบจากภาษีคาร์บอน
 • สูญเสียงาน: ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจต้องปิดกิจการหรือลดจำนวนพนักงาน
 • ความเหลื่อมล้ำทางสังคม: ภาษีคาร์บอนอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูง

แนวทางการลดผลกระทบเชิงลบ ภาษี คาร์บอน

 • กำหนดอัตราภาษีคาร์บอนที่เหมาะสม: อัตราภาษีคาร์บอนควรไม่สูงจนทำให้เกิดภาระหนักเกินไปต่อภาคธุรกิจและประชาชน แต่ก็ควรสูงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • กลไกการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ: รัฐบาลควรออกแบบกลไกการจัดเก็บภาษีคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
 • มาตรการสนับสนุนเสริม: รัฐบาลควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนในการปรับตัวต่อภาษีคาร์บอน เช่น การให้เงินสนับสนุน การลดหย่อนภาษี การให้คำปรึกษาแนะนำ
 • สร้างความตระหนักรู้: รัฐบาลควรสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษีคาร์บอนและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
บริการให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียว

FDI Accounting and Advisory มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของคุณสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมครบวงจรและรวมถึงภาษี คาร์บอน ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกพร้อมช่วยคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา BCG (Bio-Circular-Green Economy Business Model)
 • บริการประเมิน และ จัดทำ Carbon Footprint and Carbon Credit
 • บริการจัดเก็บข้อมูล Green House Gas Report รายเดือน และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • ให้คำปรึกษาโครงการ BCG – ESG ระยะยาว
 • บริการ Carbon Net Zero event
 • บริการ Energy Dashboard Platform ครอบคลุม Scope 1,2 และ 3
 • บริการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Carbon Management และ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทำไมต้องเลือกเรา

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำปรึกษาที่ตรงจุด
 • นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัย การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทำงานอย่างไร

ไขข้อสงสัย การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทำงานอย่างไร ?

ในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน กลไกหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ...

Read More
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) คืออะไร?

ในยุคที่ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Read More