เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)” ที่ได้ปรับปรุงมาตรการและสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดสำหรับปี 2567 เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บทความนี้เจาะลึกเนื้อหาสำคัญของ สิทธิประโยชน์ BOI ปี 2567 แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก

1. เป้าหมายและทิศทางการส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก เป้าหมายและทิศทาง สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน
 • มุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่
  • อุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green Economy)
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 • ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำ
 • ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • ดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจไทย
 • มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. สิทธิประโยชน์ BOI

สิทธิประโยชน์ BOI
 1. สิทธิประโยชน์ BOI ในด้านภาษี
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไข
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
  • ผลิตเพื่อการส่งออก : ยกเว้นทั้งหมด
  • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ : ลดหย่อนตามเงื่อนไข
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 1. สิทธิประโยชน์ BOI ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี
 • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น
  • เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
  • เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

3. มาตรการพิเศษเพิ่มเติม

มาตรการพิเศษเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ BOI

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังมีมาตรการส่งเสริมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากมาย เช่น

 • มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม
 • มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร
 • มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry)
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC)
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
 • มาตรการส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มาตรการส่งเสริมเขตพื้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • มาตรการส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. แนวทางการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

แนวทางการขอรับ สิทธิประโยชน์ BOI
 1. ศึกษาข้อมูล

นักลงทุนที่สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อน เช่น ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม, สิทธิประโยชน์, หลักเกณฑ์และเงื่อนไข, ขั้นตอนการยื่นคำขอ

 1. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้

 • แบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • บทความจดหมายบริษัท
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • แผนธุรกิจ
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • เอกสารอื่นๆ
 1. ยื่นคำขอ

สามารถทำได้หลายช่องทาง

 • ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน BOI ส่วนกลาง ภูมิภาค หรือสำนักงานต่างประเทศ
 • ยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Investment
 • ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา
 1. ชี้แจงโครงการ

นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ BOI เพื่อพิจารณา

 1. รอผลพิจารณา

BOI จะพิจารณาคำขอภายใน 30 วันทำการ

 1. ตอบรับมติ/ออกบัตรส่งเสริม

หากได้รับอนุมัติ BOI จะออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้นักลงทุน

บริการของเรา A&A สิทธิประโยชน์ BOI

 

FDI Accounting & Advisory เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและก้าวนำหน้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งช่วยยื่นขอสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่ นอกจากนี้เราให้ บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึง ขอ BOI ด้วยเช่นกัน ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More