แผนกทรัพยากรบุคคล (HR Planning) มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR Planning) มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR Planning) เป็นแผนกที่สำคัญในองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)

การวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดความต้องการกำลังคนขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เป้าหมายขององค์กร สภาพการแข่งขันในตลาด แนวโน้มเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนกำลังคนที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างเพียงพอและทันเวลา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning หรือ HR Planning)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการในการหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถหาบุคคลที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Planning) เป็นการวางแผนและกำหนดแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งงานที่ต้องการ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ และงบประมาณในการสรรหาและคัดเลือก
 • การสรรหา (Recruitment) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและเชิญชวนบุคคลมาสมัครงาน โดยอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการติดต่อบริษัทจัดหางาน
 • การคัดเลือก (Selection) เป็นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากผู้ที่สมัครงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ทักษะและความสามารถ ประสบการณ์ การศึกษา และบุคลิกภาพ

การพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงาน การพัฒนาบุคลากรที่ดีจะช่วยให้พนักงานมีความรู้และความสามารถที่เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรกระบวนการการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Needs Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ความต้องการของพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม (Training and Development Program Design) เป็นการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมโดยระบุถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการ และค่าใช้จ่าย
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม (Training and Development Delivery) เป็นการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
 • การประเมินผลการฝึกอบรม (Training and Development Evaluation) เป็นการวัดผลความสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีจะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • การวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทน (Compensation Structure Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งงาน ทักษะและความสามารถ ประสบการณ์ และอายุ
 • การกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Determination) เป็นการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กร โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพการแข่งขันในตลาด สภาพเศรษฐกิจ และนโยบายขององค์กร
 • การบริหารสวัสดิการ (Benefits Administration) เป็นการจัดทำและบริหารสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการและความต้องการของพนักงาน

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นกระบวนการในการติดต่อสื่อสารและเจรจากับพนักงานและสหภาพแรงงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและสหภาพแรงงาน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการการบริหารแรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและสหภาพแรงงาน (Building Good Relations with Employees and Unions) เป็นการสร้างความไว้วางใจและความเคารพระหว่างองค์กร พนักงาน และสหภาพแรงงาน

ซึ่งทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ HR Consult หรือ HR planning ที่จะช่วยให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการ HR Consult ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฏระเบียบบริษัท และข้อตกลงในการจ้างงาน ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง