โครงการในการทำคาร์บอนเครดิต มีอะไรบ้าง ?

โครงการคาร์บอนเครดิต

โครงการในการทำคาร์บอนเครดิต มีอะไรบ้าง ?

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บไว้ ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)” สำหรับในประเทศไทย คาร์บอนเครดิตจะได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการเหล่านี้สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น

ประเภทของโครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Project)

เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเดิม เช่น

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
 • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • โครงการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด
 • โครงการลดการใช้สารเคมี
 • โครงการจัดการขยะมูลฝอย
 • โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชน
 • โครงการใช้วัสดุรีไซเคิล
 • การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์
 • การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Project)

โครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sequestration Project)

เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศ เช่น

 • โครงการปลูกป่า
 • โครงการฟื้นฟูป่า
 • โครงการปรับปรุงดิน
 • โครงการปลูกพืชคลุมดิน
โครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sequestration Project)

ประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิต

การจัดทำคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย จะต้องดำเนินการผ่านโครงการ Thailand Voluntary Emissions Reduction (T-VER) ซึ่งผู้ที่ต้องการจัดทำคาร์บอนเครดิตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโครงการต่อ อบก. โดยระบุรายละเอียดของโครงการ เช่น ประเภทของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บได้ เป็นต้น
 2. ดำเนินการตามแผนงานของโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 3. ยื่นคำขอรับรองคาร์บอนเครดิตต่อ อบก. โดยแนบรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 4. อบก. พิจารณารับรองคาร์บอนเครดิตและออกใบรับรองคาร์บอนเครดิต

ประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิต

การทำคาร์บอนเครดิตมีประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อเศรษฐกิจ โดยประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิต ดังนี้

 • ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การทำคาร์บอนเครดิตช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การทำคาร์บอนเครดิตสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต

 • โครงการ BAAC Carbon Credit โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้แนวคิด “สร้างรายได้ให้ชุมชน คืนสู่ธรรมชาติ” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนธนาคารต้นไม้สามารถขายคาร์บอนเครดิตเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ต่อไป
 • โครงการปลูกป่าล้านไร่ โครงการของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “ปลูกป่า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ โครงการของภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่” โดยมุ่งเน้นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับ การทำคาร์บอนเครดิต

แนวโน้มของโครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิต

โครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรและบุคคลหันมาให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น การทำคาร์บอนเครดิตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยองค์กรและบุคคลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

นอกจากนี้ โครงการเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิตยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการปลูกป่า โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น

 

โครงการคาร์บอนเครดิต-FDI BCG Services

ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยให้คำปรึษาธุรกิจสีเขียวและสนันสนุนธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Business Model) ให้บริการ Business Innovation และ Business Environment Sustainability ให้ความความสำคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจทั้งประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไร ไม่ว่าจะเป็น

 • การประเมิน Carbon Footprint
 • การประเมิน Carbon Credit
 • ให้คำปรึกษาการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • จัดทำรายงานรายเดือน / รายปี
 • การรับรองที่เกี่ยวข้อง
 • การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ
 • นอกจากนี้ยังมีบริการอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อ ตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Carbon Footprint คือ อะไร?

ในโลกปัจจุบันที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ...

Read More