ใบ work permit และ วีซ่าทำงาน แตกต่างกันอย่างไร ?

ใบ work permit และ วีซ่าทำงาน แตกต่างกันอย่างไร ?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยประมาณ 2.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ตามกฎหมายของประเทศไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องมี ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงาน (Working Visa) เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit)

ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) คือเอกสารที่ออกโดยกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความจำเป็นในการจ้างงาน ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ใบอนุญาตทำงานมี 3 ประเภท ได้แก่

 • ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 1 อนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต
 • ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 2 อนุญาตให้ทำงานได้หลายตำแหน่งตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา
 • ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 3 อนุญาตให้ทำงานได้ในทุกตำแหน่ง

การขอใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบ Work Permit มีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
 3. ยื่นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน ได้แก่
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาวีซ่าทำงาน
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • สำเนาใบรับรองการทำงาน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ระยะเวลาในการดำเนินการขอใบ Work Permit จะมีระยะเวลาประมาณ 7 วัน

วีซ่าทำงาน (Working Visa)

วีซ่าทำงาน (Working Visa) คือเอกสารที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพ โดยวีซ่าทำงานจะมีประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ประเภทของวีซ่าทำงานในประเทศไทย เช่น

 • วีซ่าประเภท Non-B เป็นวีซ่าที่ออกให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยวีซ่าประเภท Non-B มีอายุ 1 ปี สามารถขอต่ออายุได้ 1 ปี

การขอวีซ่าทำงานมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
 2. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน
 3. ยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงาน ได้แก่
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • สำเนาใบรับรองการทำงาน
  • จดหมายเชิญจากนายจ้างในประเทศไทย

ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าทำงานประมาณ 15 วัน

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) และวีซ่าทำงาน

ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าทำงานต้องยื่นขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าทำงานหมดอายุ โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอต่ออายุ มีดังนี้

 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าทำงาน
 • ใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าทำงานเดิม
 • หนังสือรับรองการจ้างงานจากนายจ้าง

ความแตกต่างระหว่างใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงาน

ทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอวีซ่าทำงาน หรือ ขอ ใบ work permit เราก็พร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอน โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยการยื่นขอวีซ่าทำงานและ ใบ work permit เป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า และยังมีบริการจาก FDI Recruitment จัดหางาน ช่วยให้คุณได้งานที่ถูกใจและรายได้ดี ดูแลอนาคตที่เติบโตของคุณตั้งแต่หางาน ทำวีซ่าทำงาน เรียกว่า ครบ จบ ในที่เดียวเลยจริงๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้โชคดีกับเส้นทางการทำงานของคุณ!

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง