5 ปัญหา HR Payroll ที่พบเจอบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข

5 ปัญหา HR Payroll ที่พบเจอบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข

5 ปัญหา HR Payroll ที่พบเจอบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข

ระบบการจ่ายเงินเดือน (Payroll) เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กร การจัดการระบบ payroll ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน และความน่าเชื่อถือขององค์กร

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับ payroll มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง สร้างความยุ่งยากและเสียเวลาให้กับฝ่าย HR บทความนี้ขอนำเสนอ 5 ปัญหา HR Payroll ที่พบเจอบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กร

5 ปัญหาที่ HR Payroll พบเจอบ่อย

ปัญหาที่ HR Payroll ต้องเจอ

1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ปัญหาแรกของ HR Payroll เลยก็คือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดในระบบ payroll สาเหตุหลักมาจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด การคำนวณผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานที่ไม่ทันสมัย ส่งผลต่อความถูกต้องของเงินเดือน ภาษี และเอกสารสำคัญอื่นๆ

วิธีแก้ไข

 • ตรวจสอบข้อมูลพนักงานอย่างละเอียดก่อนป้อนเข้าระบบ
 • ใช้ระบบ payroll อัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาด
 • กำหนดขั้นตอนการอนุมัติข้อมูลอย่างชัดเจน
 • อบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ payroll
 • ตรวจสอบข้อมูล payroll อย่างสม่ำเสมอ

2. การคำนวณเงินเดือนผิดพลาด

ปัญหานี้พบเจอบ่อยมาก สาเหตุหลักมาจากการคำนวณที่ผิดพลาด เช่น คำนวณภาษีผิด คำนวณโอทีผิด คำนวณค่าล่วงเวลาผิด ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อพนักงานโดยตรง

วิธีแก้ไข

 • ใช้ระบบ payroll อัตโนมัติที่มีระบบคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ
 • ตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนอย่างละเอียดก่อนจ่าย
 • เก็บเอกสารการคำนวณเงินเดือนไว้เป็นหลักฐาน

3. ล่าช้าในการจ่ายเงินเดือน

การจ่ายเงินเดือนล่าช้า ย่อมสร้างปัญหาและความไม่พอใจให้กับพนักงาน

วิธีแก้ไข

 • วางแผนงาน Payroll ล่วงหน้า จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความล่าช้า
 • ใช้ระบบ Payroll อัตโนมัติจะช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจ่ายเงินเดือน
 • สื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน เกี่ยวกับสาเหตุของการล่าช้า และแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนที่แน่นอน

4. ขาดความโปร่งใส

พนักงานควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล payroll ของตนเอง

วิธีแก้ไข

 • ออกใบแจ้งหนี้เงินเดือนที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
 • ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล payroll ของตนเองผ่านระบบออนไลน์
 • จัดอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับระบบ payroll

5. ไม่มีความปลอดภัย

ข้อมูล Payroll เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน   การจัดการข้อมูลไม่ดี   อาจนำไปสู่การถูกขโมยข้อมูล

วิธีแก้ไข

 • ใช้ระบบ payroll ที่มีความปลอดภัย
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุม
 • เก็บข้อมูล payroll ไว้อย่างปลอดภัย
 • อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

การมีระบบ payroll ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อองค์กรหลายประการ

การมีระบบ HR payroll ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • ระบบ payroll ที่ดีสามารถช่วยคำนวณเงินเดือน หักภาษี สรุปสลิปเงินเดือน และจัดการข้อมูลการลาต่างๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาเหลือสำหรับงานอื่นๆ ที่สำคัญ
 • ระบบ payroll ที่ดีมีระบบตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือน หักภาษี และจัดการข้อมูลต่างๆ

2. ประหยัดต้นทุน

 • ระบบ payroll ที่ดีช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 • พนักงานมีเวลาทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรโดยรวมเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน

 • ระบบ payroll ที่ดีช่วยให้พนักงานได้รับเงินเดือนตรงเวลา
 • พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน สลิปเงินเดือน ข้อมูลการลาต่างๆ ผ่านระบบ payroll ได้ด้วยตนเอง
 • ลดปัญหาความผิดพลาด: ระบบ payroll ที่ดีมีระบบตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือน หักภาษี และจัดการข้อมูลต่างๆ

4. เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กร

 • การมีระบบ payroll ที่ดี แสดงถึงความเป็นมืออาชีพขององค์กร
 • พนักงานมั่นใจว่าได้รับเงินเดือนที่ถูกต้อง ตรงเวลา
 • องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของพนักงาน คู่ค้า และนักลงทุน

5. รองรับการเติบโตขององค์กร

 • ระบบ payroll ที่ดีสามารถรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น องค์กรสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระบบ payroll
 • ระบบ payroll ที่ดีสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
บริการ HR payroll

หมดปัญหาเรื่องเงินเดือน! ให้ FDI Accounting & Advisory จัดการให้คุณ

FDI Accounting & Advisory บริษัทบัญชีที่ให้บริการรับทำเงินเดือนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี เราพร้อมช่วยคุณจัดการเรื่องระบบจัดทำเงินเดือน หรือ HR Payroll ให้หมดกังวล

 • คำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้องแม่นยำ ทีมงานของเราเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและภาษี มั่นใจได้ว่าเงินเดือนพนักงานของคุณคำนวณถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดทำสลิปเงินเดือน เข้าใจง่าย
 • จัดการระบบประกันสังคม ส่งข้อมูลประกันสังคมให้ถูกต้อง ตรงเวลา
 • จัดทำรายงานภาษี ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.90 ให้ครบถ้วน
 • จัดทำและยื่นรายงานฝ่ายบุคคลประจำปี (ภงด. 1ก. กท.20 , กท.20 ก)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ภาษี และประกันสังคม

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ : ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถด้านบัญชี การเงิน กฎหมายแรงงาน และภาษี
 • บริการที่ครบวงจร : เราให้บริการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา
 • ราคาคุ้มค่า : เราเสนอราคาที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณ
 • ระบบที่ทันสมัย : เราใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • รักษาความลับ : เราเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างมิดชิด

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีเลือกโปรแกรมคำนวณเดือนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

การคำนวณเงินเดือนของพนักงานอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี...

Read More