5 วิธี ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พาธุรกิจสู่ความยั่งยืน !

5 วิธี ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พาธุรกิจสู่ความยั่งยืน !

5 วิธี ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พาธุรกิจสู่ความยั่งยืน !

ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นสิ่งจำเป็น ธุรกิจต่างๆ ต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันจากลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน ให้ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจ้าง ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เชี่ยวชาญเป็นการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดเงินให้กับองค์กรของคุณได้

1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะประเมินกิจกรรมของธุรกิจของคุณและระบุถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

 • ที่ปรึกษาสามารถจะประเมินการใช้น้ำ พลังงาน วัตถุดิบ การปล่อยมลพิษ และการจัดการขยะ
 • วิเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะสั้นและระยะยาว
 • คาดการณ์ความเสี่ยงและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
2. พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ควรครอบคลุมเป้าหมายที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน และวิธีการวัดผล เช่น

 • การกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้น้ำ 10% ภายใน 1 ปี
 • การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว
 • การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อใช้น้ำน้อยลง
 • รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

3. นำกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในองค์กร

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น

 • ผู้บริหารสูงสุดต้องกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในการป้องกันมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบ
 • องค์กรควรพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS) ที่เป็นระบบและกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม วางแผน ติดตามผล และวัดผลการดำเนินงาน
 • พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • องค์กรควรระบุตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
4. แนะนำเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อพัฒนองค์กร

4. แนะนำเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อพัฒนองค์กร

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแนะนำเทคโนโลยีสีเขียวที่สามารถช่วยคุณลดการใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ

 • การลดการใช้พลังงานลัหันมาใช้พลังงานสะอาด เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม พลังงานน้ำ
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการขนส่งที่ยั่งยืน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า จักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ
 • อาคารสีเขียว เช่น วัสดุก่อสร้างรีไซเคิล ระบบประหยัดพลังงาน การออกแบบที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการเกษตร เช่น การเกษตรอัจฉริยะ ระบบน้ำหยด เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การลดปริมาณขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลวัสดุ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

5. สื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจถึงนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร นอกจากนี้ยัง รวมถึง ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ

มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลายช่องทาง เช่น

 • การประชุม เป็นการสื่อสารแบบสองทาง สามารถให้ความรู้ ตอบคำถาม และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
 • อีเมล เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว เหมาะสำหรับการแจ้งข่าวสาร นโยบาย คำแนะนำ หรือประกาศต่างๆ
 • เว็บไซต์ภายในองค์กร เป็นแหล่งข้อมูลที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เหมาะสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เรื่องราวความสำเร็จ และวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลสั้นๆ กระชับ น่าสนใจ
 • กิจกรรม เช่น การอบรม การประกวด การรณรงค์ เหมาะสำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้พนักงานลงมือทำ
บริการให้คำปรึกษาธุรกิจสีเขียว

ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คำปรึษาธุรกิจสีเขียวและสนันสนุนธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Business Model) ให้บริการ Business Innovation และ Business Environment Sustainability มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจทั้งประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน Carbon Footprint / Carbon Credit ให้คำปรึกษาการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการรับรองที่เกี่ยวข้อง และบริการอิ่นๆ นอกจากนี้หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ยั่งยืนสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัย การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทำงานอย่างไร

ไขข้อสงสัย การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทำงานอย่างไร ?

ในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน กลไกหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ...

Read More
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) คืออะไร?

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) คืออะไร?

ในยุคที่ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Read More