8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 1

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024!

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 1

ในยุคปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายมากขึ้น การย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลาย ๆ คน และในแต่ละประเทศก็มีวีซ่าทำงานที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละวีซ่าก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปเช่นกัน ทาง FDI A&A จึงได้รวบรวมข้อมูล เขียนบทความนำเสนอ 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศ ที่น่าสนใจในปี 2024 หากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ !

วีซ่าทำงานต่างประเทศ Express Entry Program

1. Express Entry Program - แคนาดา

เป็นระบบการขอวีซ่าเพื่ออาศัยถาวรในแคนาดาสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่ได้รับความต้องการจากตลาดแรงงานของแคนาดา หนี่งในสิทธิประโยชน์ของการสมัครผ่าน Express Entry Program คือ คุณสามารถนำคู่ครองและบุตรมาได้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

 • อายุระหว่าง 18-35 ปี (ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ยังสามารถสมัครได้ แต่จะได้รับคะแนน CRS น้อยกว่า)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะได้รับคะแนน CRS มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่า)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสระดับปานกลาง
 • มีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 (ผู้ที่สอบ IELTS ได้คะแนนอย่างน้อย 6.0 จะได้รับคะแนน CRS มากกว่าผู้ที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า)
 • มีคะแนน CRS อย่างน้อย 67

อาชีพที่ต้องการ

 • อาชีพที่มีความต้องการสูงในแคนาดา ได้แก่ อาชีพด้านการดูแลสุขภาพ อาชีพด้านเทคโนโลยี อาชีพด้านการก่อสร้าง อาชีพด้านการผลิต เป็นต้น
 • อาชีพที่มีทักษะสูง ได้แก่ อาชีพด้านวิศวกรรม อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ อาชีพด้านการแพทย์ เป็นต้น
 • อาชีพที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ได้แก่ อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

Federal Skilled Worker Program (FSWP)

สำหรับแรงงานมีทักษะที่มีประสบการณ์การทำงานและต้องการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร

 • ประสบการณ์การทำงานที่มีทักษะอย่างน้อย 1 ปี และต้องอยู่ในกลุ่ม National Occupational Classification (NOC)
 • ความสามารถทางภาษา
 • หนังสือรับรองการศึกษา
 • แสดงหลักฐานทางการเงิน ขั้นต่ำ 13,757 ดอลลาร์ ต่อ 1 ท่าน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>  Federal Skilled Worker Program (FSWP)

สามารถตรวบสอบคุณสมบัติของคุณก่อนการสมัคร โดยใช้ >> แบบทดสอบของ IRCC

Federal Skilled Trader Program (FSTP)

สำหรับแรงงานที่มีทักษะที่ต้องการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการค้าที่มีทักษะ

 • ประสบการณ์การทำงานด้านการค้าอย่างน้อย 2 ปี และต้องอยู่ในกลุ่ม National Occupational Classification (NOC)
 • ข้อเสนองานหรือใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านภาษาการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • แสดงหลักฐานทางการเงิน ขั้นต่ำ 13,757 ดอลลาร์ ต่อ 1 ท่าน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Federal Skilled Trader Program (FSTP)

สามารถตรวบสอบคุณสมบัติของคุณก่อนการสมัคร โดยใช้ >> แบบทดสอบของ IRCC

Canadian Experience Class (CEC)

สำหรับแรงงานที่มีทักษะซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแคนาดาและต้องการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร

 • มีประสบการณ์การทำงานในแคนาดา อย่างน้อย 1 ปี
 • ประกอบยอาชีพที่ระบุไว้ใน National Occupational Classification (NOC)
 • มีทักษะด้านภาษาการฟัง พูด อ่าน เขียน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Canadian Experience Class (CEC)

สามารถตรวบสอบคุณสมบัติของคุณก่อนการสมัคร โดยใช้ >> แบบทดสอบของ IRCC

วีซ่าทำงานต่างประเทศ EU BLUE CARD

2. EU BLUE CARD – สหภาพยุโรป

คือใบอนุญาตทำงานที่ประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งออกให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่มีทักษะสูงที่มาจากนอกสหภาพยุโรป (Non-EU) สามารถเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตอย่างถูกกฏหมายในสหภาพยุโรป รวมถึงได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับคนในยุโรป

สิทธิประโยชน์

 1. สามารถอยาอาศัยและทำงานในยุโรปได้ 1-4 ปี และสามารถต่ออายุได้สูงสูดถึง 5 ปี
 2. สิทธิในการนำครอบครัวมาด้วย ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 3. สิทธิในการขอสัญชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลังจากทำงานในสหภาพยุโรปเป็นเวลา 5 ปี
 4. เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ถือสัญชาตินอกสหภาพยุโรป (Non-EU Citizenship)
 • ผู้ขอจะต้องมีสัญญาการจ้างงาน หรือ มีข้อเสนอการทำงานที่ผูกพันกับผู้สมัครอย่างน้อย 1 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป (หรือ มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี)
 • ได้รับข้อเสนองานจากนายจ้างในสหภาพยุโรปที่มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยของประเทศนั้น ๆ
 • มีทักษะภาษาที่จำเป็นในการทำงาน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เงื่อนไขอื่นๆตามที่แต่ละประเทสกำหนด

อาชีพที่ขาดแคลนและมีแนวโน้มที่เติบโตในอนาคตในสหภาพยุโรป ได้แก่

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรโยธา เป็นต้น
 • การแพทย์และการดูแลสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
 • การศึกษาและฝึกอบรม เช่น ครู นักวิจัย เป็นต้น
 • การเงินและบัญชี เช่น นักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น
 • การจัดการและการตลาด เช่น นักการตลาด นักวิเคราะห์การตลาด เป็นต้น

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> EU BLUE CARD

 

วีซ่าทำงานต่างประเทศ Work and Holiday

3. Work and Holiday – ออสเตรเลีย

เป็น วีซ่าทำงานต่างประเทศ ประเภทชั่วคราวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลียได้เป็นเวลา 12 เดือน วีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถทำงานกับนายจ้างแต่ละแห่งได้นานสุดไม่เกิน 6 เดือน และสามารถเข้าเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันที่ยื่นคำขอ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีหลักฐานแสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางและพำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ $5,000 ของเงินสกุลออสเตรเลีย)
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Work and Holiday 

วีซ่าทำงานต่างประเทศ Temporary Skill (Subclass 482)

4. Temporary Skill Shortage Visa (TSS) (Subclass 482) – ออสเตรเลีย

วีซ่าที่เปิดโอกาสให้นายจ้างในออสเตรเลียที่ไม่สามารถหาลูกจ้างในสาขาอาชีพที่ต้องการ สามารถจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะเหมาะสมได้ด้วยการสปอนเซอร์ให้ลูกจ้างต่างชาตินั้นทำงานในออสเตรเลียวีซ่า TSS มีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่

 • Short-Term Stream : ระยะเวลาวีซ่า 2 ปี สามารถต่อวีซ่าในประเทศได้อีกไม่เกิน 2 ปี เหมาะสำหรับทักษะอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ไม่ได้เป็นที่ขาดแคลนในระยะยาว
 • Medium-Term Stream : ระยะเวลาวีซ่า 3 ปี สามารถต่อวีซ่าในประเทศได้อีกไม่เกิน 2 ปี เหมาะสำหรับทักษะอาชีพที่ขาดแคลนในระยะปานกลาง
 • Labour Agreement stream : ระยะเวลาวีซ่า 4 ปี สามารถต่อวีซ่าในประเทศได้อีกไม่เกิน 2 ปี เหมาะสำหรับทักษะอาชีพที่ขาดแคลนอย่างรุนแรง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Temporary Skill Shortage Visa (TSS) (Subclass 482)

FDI Accounting and Advisory ให้บริการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการ Visa & Work Permit Support Service FDI A&A

FDI Accounting & Advisory บริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน วีซ่าทำงานในไทย และ ต่างประเทศ และใบอนุญาตต่างๆ  ด้วยประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี  เราพร้อมให้บริการทั้งผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

บริการของเรา

 • วีซ่าทำงานทุกประเภท
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ใบรับรองต่างๆ
 • การต่ออายุวีซ่า
 • บริการให้คำปรึกษา และวางแผนการยื่นขอวีซ่า

ทำไมต้องเลือกเรา

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มากกว่า 28 ปี
 • บริการครบวงจร สะดวก รวดเร็ว
 • ดูแลเอกสารให้ทุกขั้นตอน  พร้อมให้คำแนะนำ และติดตามผลให้ท่านจนได้รับวีซ่า
 • ราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่า
 • ผลงานการันตีด้วยอัตราความสำเร็จสูง
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง และ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พร้อมให้คำปรึกษาฟรี !

 

พิเศษ ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้...

Read More