BOI คืออะไร ? มีความสำคัญกับการลงทุนอย่างไร ?

BOI คืออะไร ? มีความสำคัญกับการลงทุนอย่างไร ?

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (Board of Investment) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ทั้งนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ โดย BOI มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการดำเนินการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของ BOI

หากถามว่า BOI คืออะไร ก็ต้องเริ่มจาก BOI ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2503 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในช่วงแรก BOI มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย โดย BOI ได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา BOI ได้ขยายขอบเขตการส่งเสริมการลงทุนไปสู่กิจการของคนไทย โดย BOI ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการที่มีเทคโนโลยีสูง กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

บทบาทของ BOI

BOI มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดย BOI ทำหน้าที่ดังนี้

 • ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนของโลกและประเทศไทย
 • กำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
 • ให้บริการข้อมูลและความช่วยเหลือแก่นักลงทุน
 • เจรจาและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

สิทธิประโยชน์ของ BOI

นักลงทุนที่ได้รับส่งเสริมจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
 • การได้รับอนุญาตให้นำเงินทุนเข้าหรือนำเงินทุนออกนอกประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ของ BOI แตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับมากที่สุด คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8-15 ปี

ผลการดำเนินงานของ BOI

ความสำเร็จของ BOI คืออะไร นั้นก็คือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย BOI ได้ส่งเสริมการลงทุนไปแล้วกว่า 10,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

การลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายประการ ดังนี้

 • เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้กับประชาชน
 • เพิ่มมูลค่าการส่งออก
 • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ขยายฐานการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ

ทิศทางการดำเนินงานของ BOI

BOI มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย BOI จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
 • อุตสาหกรรมชีวภาพและการแพทย์
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

BOI เชื่อว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะสำหรับ BOI

เพื่อให้ BOI บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย มีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้

 • BOI ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • BOI ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • BOI ควรพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อนักลงทุน

BOI เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดย BOI มีส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หาก BOI ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

FDI Accounting & Advisory เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและก้าวนำหน้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งช่วยยื่นขอสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่ นอกจากนี้เราให้ บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน หากยังสงสัยเรื่อง BOI คืออะไร อยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับคำปรึกษาได้เช่นกัน

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ธุรกิจของคุณต้องการ !

ที่ปรึกษาบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ธุรกิจของคุณต้องการ !

ในยุคที่เศรษฐกิจแข่งขันสูง ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน...

Read More
เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ...

Read More