HRM คือ อะไร? ทำไมถึงสำคัญสำหรับธุรกิจ!

HRM คือ อะไร_ ทำไมถึงสำคัญสำหรับธุรกิจ!

HRM คือ อะไร? ทำไมถึงสำคัญสำหรับธุรกิจ!

Human Resource Management หรือ HRM คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรภายในองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา ดูแล จนไปถึงการปลดพนักงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ความสำคัญของ HRM ต่อธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : HRM มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
 • สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน : HRM มุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ดูแลสวัสดิการ ให้ความยุติธรรม เคารพในสิทธิของพนักงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทำให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
 • ลดต้นทุน : HRM ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การลดการหมุนเวียนของพนักงาน การลดข้อพิพาท การลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : องค์กรที่มีพนักงานที่มีความสามารถ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานเหนือกว่า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
 • ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : HRM ทำหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ความสำคัญของ HRM ต่อธุรกิจ

ตัวอย่างหน้าที่หลักของ HRM

 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน : ค้นหา คัดเลือก และดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เข้ามาทำงานในองค์กร
 • พัฒนาบุคลากร : จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของงาน
 • บริหารระบบค่าจ้างและสวัสดิการ : กำหนด จ่าย และบริหารระบบค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างยุติธรรม เหมาะสม
 • ประเมินผลการทำงาน : ประเมินผลการทำงานของพนักงาน ให้คำติชม เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
 • ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน : สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกายของพนักงาน
 • บริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน : สื่อสาร รับฟังปัญหา ดูแล และแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
 • จัดการระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ : เก็บรวบรวม ดูแล รักษา และจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ตัวอย่างหน้าที่หลักของ HRM

ตัวอย่างกลยุทธ์ HRM ที่ดี

 • การจ้างงานที่มีความหลากหลาย : จ้างงานพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
 • การให้รางวัลและการยกย่อง : ให้รางวัล ยกย่อง พนักงานที่มีผลงานดี
 • การสร้างโอกาสในการเติบโต : ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะ ความรู้ และเติบโตในสายงาน
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : สื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน โปร่งใส
 • การฟังความคิดเห็นของพนักงาน : รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงาน

HRM คือ ฝ่ายที่มีสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภท องค์กรที่มีระบบ HRM ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมมีพนักงานที่มีความสามารถ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

บริการ ด้านระบบทรัพยากรบุคคล

ปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ

FDI Accounting & Advisory บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมให้บริการสนับสนุนองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 28 ปี เราช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ HRM คืออะไร สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้เลย

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ : ครอบคลุมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ HR การจัดการการจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ
 • Outsource งาน HR : ช่วยแบ่งเบาภาระงาน HR ให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่งานหลัก บริการของเราครอบคลุมงาน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การจัดทำเอกสาร การ payroll และอื่นๆ
 • ฝึกอบรม : พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • Coaching : พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตในสายงาน

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ : ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างมืออาชีพ
 • บริการที่ปรับแต่ง : เราออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม : บริการของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ความคุ้มค่า : เราเสนอบริการในราคาที่เหมาะสม

พิเศษ ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายแรงงาน ฉบับล่าสุดที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด ที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

กฎหมายแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลคือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง...

Read More