5 กลยุทธ์การ ทำบัญชี สำหรับธุรกิจ !

5 กลยุทธ์การ ทำบัญชี สำหรับธุรกิจ

5 กลยุทธ์การ ทำบัญชี สำหรับธุรกิจ !

การ ทำบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้เข้าใจสถานะทางการเงิน ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และวางแผนสำหรับอนาคต บทความนี้จะนำเสนอ 5 กลยุทธ์การจัดการบัญชีที่ธุรกิจควรนำไปใช้ หากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ !

1. เลือกซอฟต์แวร์เพื่อ ทำบัญชี ให้เหมาะสม

1. เลือกซอฟต์แวร์เพื่อ ทำบัญชี ให้เหมาะสม

ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์บัญชีมากมายให้เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่ดีจะช่วยลดงาน manual ลง ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเลือกซอฟต์แวร์บัญชีที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ขนาดและประเภทธุรกิจ ซอฟต์แวร์บัญชีมีให้เลือกหลายแบบ แต่ละแบบมีฟังก์ชั่นและราคาที่แตกต่างกัน ธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องการซอฟต์แวร์พื้นฐานที่มีฟังก์ชั่นการบัญชีทั่วไป ธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีความซับซ้อนอาจต้องการซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูง เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ หรือการบัญชีต้นทุน
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน พิจารณาฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชีแยกประเภท การทำ payroll การจัดการสินค้าคงคลัง
 • งบประมาณ ซอฟต์แวร์บัญชีมีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานและจำนวนผู้ใช้งาน
 • ความสะดวกในการใช้งาน ซอฟต์แวร์บัญชีควรใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
 • บริการหลังการขาย ซอฟต์แวร์บัญชีควรมีบริการหลังการขายที่ดี เช่น การสอนใช้งาน การแก้ไขปัญหา
2. บันทึกธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

2. บันทึกธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมการบันทึกธุรกรรมทางการเงินจึงสำคัญต่อการ ทำบัญชี ?

 • ติดตามสถานะทางการเงิน ช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจของคุณมีเงินสดอยู่เท่าไหร่ รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร
 • วางแผนการเงิน ช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีข้อมูล เช่น ควรลงทุนเพิ่มหรือไม่ ควรขอสินเชื่อหรือไม่
 • จัดการภาษี ข้อมูลการเงินที่ถูกต้องช่วยให้คุณยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • สร้างความน่าเชื่อถือ บันทึกการเงินที่โปร่งใส ช่วยให้สร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุน ลูกค้า และคู่ค้า
3. จัดทำงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

3. จัดทำงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

งบการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจ และมีความสำคัญหลายๆ ด้าน เช่น

 • ช่วยให้เข้าใจสถานะทางการเงินของธุรกิจ
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
 • ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการเงินและติดตามผล
 • ป้องกันปัญหาทางการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและเจ้าหนี้

ซึ่งองค์ประกอบหลักของงบการเงิน ได้แก่

 • งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) แสดงสถานะทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
 • งบกำไรขาดทุน แสดงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในรอบระยะเวลาบัญชี
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ ทำบัญชี

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และศักยภาพของธุรกิจ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีจุดประสงค์และประโยชน์แตกต่างกัน ตัวอย่างวิธีการที่นิยมใช้ เช่น

 • การวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลในงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อประเมินสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนกำไร อัตราส่วนหนี้สิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ DuPont วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
 • การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณการผลิต และกำไร
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน คำนวณจุดคุ้มทุน เพื่อประเมินระดับการขายที่ธุรกิจจะไม่ขาดทุน
5. ปรึกษานักบัญชี มืออาชีพ

5. ปรึกษานักบัญชีมืออาชีพ

นักบัญชีมืออาชีพสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการบัญชี ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเภทของบริการที่ปรึกษาด้านบัญชียังให้บริการหลายแขนง เช่น

 • การทำบัญชี บันทึกธุรกรรมทางการเงิน จัดทำงบการเงิน และยื่นภาษี
 • การตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • การวางแผนภาษี หาวิธีลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • การให้คำปรึกษาด้านการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การจัดการเงินทุน และอื่นๆ
 • บริการอื่นๆ บริการบัญชีเงินเดือน บริการ payroll บริการจัดทำบัญชีต้นทุน
บริการด้านการ ทำบัญชี

หากท่านกำลังมองหาที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพที่ให้บรการอย่างครบวงจร FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทรับ ทำบัญชี ที่มีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยจัดการเรื่องบัญชีของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ให้บริการทั้งรายเดือน และ บริการรายปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี งบการเงินรายดือน ยื่นภาษีรายเดือนทั้งแบบ ภงด.3 , 53 , 54 และ ภพ.30 , 36 นอกจากนี้ยังให้บริการปิดบัญชีและจัดทำงาบการเงิน และอื่นๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ! แต่ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน คืออะไร ทางเราก็พร้อมจะให้คำตอบ เพียงแค่ติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างได้เลย

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 พื้นฐานของการจัดทำงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตัดสินใจ การประเมินความสามารถในการทำกำไร...

Read More